Siła pozytywnych relacji

Ekspozycja stała w Muzeum czerpie z wielokulturowych źródeł miasta i regionu, a następnie wykracza poza granice „małej ojczyzny”, a także kraju i Europy. Prezentując różnorodność narodową, etniczną, wyznaniową etc. na świecie oraz przywołując, zapisane w historii, liczne przykłady dialogu międzykulturowego podkreśla wagę pozytywnych relacji. 

sala

Współczesny świat jest mocno zróżnicowany. Zaledwie 10% spośród przeszło 200 istniejących państw jest monoetnicznych, na świecie żyje od około 3 tys. do 7 tys. grup etnicznych i narodowych, według różnych szacunków istnieje od ponad 4 tys. do nawet 10 tys. religii, a ludzie porozumiewają się w 6 tys. języków. W zrozumieniu i czerpaniu z bogactwa tej różnorodności przeszkadzają stereotypy oraz zbudowane na ich podstawie uprzedzenia, a więc negatywne postawy wobec innych, często prowadzące do dyskryminacji. Rolą Muzeum Dialogu Kultur jest edukacja mająca na celu wieloaspektowe przedstawianie innych kultur wolne od stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie postaw tolerancji i dialogu międzykulturowego.
Każdy definiuje swoją tożsamość poprzez odróżnianie się od innych. Takie porównywanie może następować w atmosferze szacunku dla różnorodności lub – co wciąż jest obecne – wrogości i nienawiści, gdy jedna z grup uważa się za lepszą od innej. Na przestrzeni wieków ludzie różnie radzili sobie z różnorodnością. Czerpiąc z wzajemnych doświadczeń, ale też dopuszczając się czystek etnicznych czy ludobójstwa. Dziś, w dobie otwarcia granic i swobodnej migracji ludności, także w różny sposób, często negatywny, reagujemy na różnorodność. Przybliżanie inności, uświadamianie możliwości integracji społecznej z poszanowaniem różnorodności poprzez przywoływanie przykładów dialogu międzykulturowego, negacja rasizmu, ksenofobii, uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji, promocja tolerancji, rozumianej jako prawo człowieka do postępowania zgodnie z wyrażanymi przez niego przekonaniami i szacunek dla odmiennych, również przeciwstawnych opinii i zwyczajów, a także działanie na rzecz budowy otwartego społeczeństwa, to cele, które stawia sobie Muzeum.
 
 
Powrót