Aktualności

Wspomnienie Aleksandry Dobrowolskiej

 

ALEKSANDRA
DOBROWOLSKA
1906–1989 

 

 

 

 

 

Barbara Erber, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1988, t. 16, s. 427–431.

Dnia 14 stycznia 1989 roku zmarła Aleksandra Dobrowolska, jedna z wielkich indywidualności w środowisku kulturalnym Kielc, inspiratorka i realizatorka ważnych i trwałych przedsięwzięć w powojennym muzealnictwie Kielecczyzny. Urodziła się 7 grudnia 1906 roku w Książu Wielkim, w rodzinie inteligenckiej. Ojciec, Wincenty Zasucha, pochodzący z ro­dziny chłopskiej, był cenionym lekarzem spo­łecznikiem. Matka, Maria z domu Knothe, wywodziła się z rodziny ziemiańskiej osiadłej w niewielkim majątku Ruszcza, nie opodal Połańca. Aleksandrę wychowywano w duchu religijnym, patriotycznym i obywatelskim. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Kiel­cach, dokąd losy sprowadziły jej rodziców. Tu uczyła się w Gimnazjum im. bł. Kingi. Studia wyższe z zakresu filologii polskiej ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim im. Józefa Piłsudskiego, na Wydziale Humanistycznym kierowanym ówcześnie przez prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Stopień magistra uzyskała w czerwcu 1930 roku na podstawie przygotowa­nego pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego studium Rajmund Korsak – szkic monogra­ficzny.

 

CZYTAJ WIĘCEJ: 

Powrót