Wydawnictwa

System i norma w perspektywie lingwistycznej

Redakcja naukowa: Piotr Zbróg
Rok wydania: 2019
Format: 16 x 23 cm
Liczba stron: 277
Publikacja niedostępna w sprzedaży

 

DO POBRANIA

 

Monografia jest zbiorem dwudziestu artykułów naukowych poświęconych normatywnym i systemowym zagadnieniom lingwistyki. W publikacji umieszczono opracowania w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W poszczególnych rozdziałach autorzy podejmują rozważania na temat formalnej problematyki w ramach konkretnych obszarów językowych.

W trzech artykułach poruszono zagadnienia składni w języku. Sylwester Łodej zwrócił uwagę na kłopotliwą konstrukcję rozdzielnych czasowników w języku angielskim. Agnieszka Kaleta opisała właściwości związków idiomatycznych na podstawie połączenia ‘mieć+bezokolicznik’, z kolei Roman Starz zilutrował wpływ funkcji składniowej przymiotników na ich produktywność antonimiczną.

Trzy opracowania zostały poświęcone problematyce idiolektu i idiostylu. Oleg Leszczak dokonał analizy wyróżników autorskich w dziełach poety Borysa Grebienszczikowa, Magdalena Płusa omówiła szczególną formę używania imiesłowu przysłówkowego w działach pisarza Józefa Weyssenhoffa, a Magdalena Feret podjęła próbę wyodrębnienia szczególnej semantyki pojęcia wolność w kazaniach Jerzego Popiełuszki.

Również w trzech rozdziałach poruszono problem poprawności i niepoprawności wypowiedzi. Marek Ruszkowaki przybliżył zasady pisowni i odmiany połączenia ŚWIĘTY MIKOŁAJ, Łukasz Stolarski omówił specyfikę poprawnej artykulacji spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku angielskim, natomiast Katarzyna Nobis-Wlazło dokonała teoretycznej analizy wyjątków i błędów językowych.

W dwóch artykułach omówiono zagadanienie rosyjskojęzycznych tekstów precedensowych. Swietłana Leszczak przedstawiła proces transformacji cytatów w teksty kultury, a Joanna Kowalczyk dokonała kategoryzacji spetryfikowanych formalnie i znaczeniowo jednostek funkcjonujących w dyskursie administracyjnym.

Monografia zawiera także rozdziały poświęcone sposobom językowego kształtowania rzeczywistości. Beata Głowińska podjęła próbę wyekscerpowania z niemieckojęzycznych tekstów prasowych słownictwa wartościującego. Punktem zainteresowania Jana Hajduka stała się kwestia językowego reprezentowania pamięci o obcych w niemieckich nekropoliach. Renata Abramczyk zwróciła uwagę na możliwości wyrażania aspektu w języku niemieckim.

Hans Giessen i Martyna Król-Kumor poruszyli zagadnienia funkcjoności leksykalnej. Martyna Król-Kumor zilustrowała zjawisko transformacji leksykalnej w języku rosyjskim na tłe jej produktywności słowotwórczej, z kolei Hans Giessen opisał semantykę i pragmatykę leksemu ‘bitte’ w języku niemieckim.

Stanisław Cygan podjął próbę merytorycznej i praktycznej oceny glottodydaktycznego opracowania do nauki języka polskiego. Autor skupił się przede wszystkim na elementach kształcenia i rozwijania kompetencji socjokulturowej wśród osób uczących się. Dorota Połowniak-Wawrzonek przedstawiła szeroki zakres funkcjonalny metafory myślenie to przyjmowanie pokarmu. Jewgienij Zubkow starał się uchwycić zależność między sposobem analizy rosyjskiego dyskursu karnego a przyjętym paradygmatem badawczym. (Piotr Zbróg)

Powrót