Aktualności

Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy

16.06 , 10:45

Konferencja Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy, organizowana jest we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W trakcie obrad prelegenci z Polski i Ukrainy poruszą istotne kwestie dotyczące różnych aspektów ratowania dziedzictwa archeologicznego, ewidencjonowania i dokumentacji strat wojennych w poszczególnych obwodach Ukrainy. Istotnym punktem spotkania będzie również omówienie polsko-ukraińskich projektów ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa archeologicznego, skali zniszczeń, sposobów zabezpieczania zabytków ruchomych i nieruchomych oraz stanu kolekcji muzealnych na terenach wyzwolonych spod okupacji.

 

16 czerwca, Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3

Konferencja jest otwarta i ma charakter hybrydowy.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: b.polit@mnki.pl

 

Harmonogram rejestracji zgłoszeń:

Do 10.06.2023 – udział stacjonarny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do 13.06.2023 – udział zdalny. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą link na spotkanie, które odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams.

 

PROGRAM WERSJA UKRAIŃSKA

 

Referaty wygłoszone w języku angielskim i ukraińskim nie będą tłumaczone.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Archeologii

 

 

nid

ORGANIZATORZY:

MNKI  umcs

 

MECENAS MUZEUM NARODOWEGO W KIELACH: 

PGE Polska Grupa Energetyczna

  

 

PATRONAT HONOROWY:  

       ambasada  

                                                                              

PATRONAT MEDIALNY:

archeologia żywa polskie radio TVP Kielce

 

PRELEGENCI

 

Łukasz BartkowiakŁukasz Bartkowiak: historyk, kierownik Działu Komunikacji i Promocji w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Odpowiada za kontakty z mediami. Pełni również zadania rzecznika prasowego jednostki. Moderuje stronę internetową MAP i portale społecznościowe. Ukończył historię ze specjalnością pedagogiczną na Wydziale Historycznym UAM. Specjalizuje się w historii starożytnego Bliskiego Wschodu. Szczególnie interesuje się Mezopotamią okresu I tysiąclecia przed Chr. Swoje doświadczenie dydaktyczne wykorzystuje podczas organizacji wykładów popularyzatorskich, zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także warsztatów dydaktycznych. Od maja 2022 roku aktywnie uczestniczy w promocji zbiórki funduszy na wsparcie ukraińskich archeologów walczących na froncie pomagam.pl/archeoaid.

 

 

Aleksandra BrodowskaAleksandra Brodowska: prawnik, pracownik Narodowego Instytut Dziedzictwa. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie z tytułem Master of Arts w zakresie Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych. Współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy tworzeniu listy reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jako pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa opublikowała Raport specjalny o niematerialnym dziedzictwie kulturowym wysiedlonych społeczności ukraińskich: perspektywa Polski, pierwszą tego typu analizę udostępnioną w języku angielskim. Jest także współautorką publikacji Ratując kulturę Ukrainy, która przedstawia niszczenie dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz działalność Polskiego Ośrodka Wspierania Kultury na Ukrainie. Kieruje zespołem ds. międzynarodowych w biurze dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

 

 

Alla Buiskykhprof. Alla Buiskykh: archeolog, historyk, zastępca dyrektora Narodowej Akademii Nauk Ukrainy ds. naukowych, kierownik Działu Archeologii Klasycznej, wykładowca Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. Korespondent Deutschen Archäologischen Instituts (2007) i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (2021). W latach 2011–2017 kierownik ekspedycji archeologicznej w Olbii. Autorka kilku monografii i ponad 50 artykułów naukowych poświęconych archeologii klasycznej, w tym w szczególności greckiej kolonizacji północnych wybrzeży Morza Czarnego, architekturze, badaniom w Olbii.

 

 

 

 

Olena Dzneladzedr Olena Dzneladze: archeolog, pracownik naukowy Zakładu Archeologii Wczesnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Od ponad 10 lat uczestniczy w ekspedycjach archeologicznych na późnoscytyjskich stanowiskach zlokalizowanych w obwodzie chersońskim. W sumie spędziła ponad 20 sezonów w terenie, prowadząc prace badawcze na różnych stanowiskach archeologicznych w Ukrainie, począwszy od późnego paleolitu do późnego średniowiecza. W 2016 roku obroniła doktorat pracą pt. Naszyjniki i wisiorki Sarmatów północnej części Morza Czarnego. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół kultury sarmackiej i późnoscytyjskiej, naszyjników, amuletów oraz rekonstrukcji ubiorów. Autorka lub współautorka kilku prac naukowych poświęconych tym zagadnieniom.

 

 

Ivakin Vsevoloddr Vsevolod Ivakin: archeolog, absolwent Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2000). W latach 2012–2017 pracował jako kierownik działu archeologii Wyszogrodzkiego Rezerwatu Historyczno-Kulturowego. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry Archeologii Kijowa w Instytucie Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jest również pracownikiem naukowym Centrum Konserwacji Obiektów Archeologicznych Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej. Kierownik Architektonicznych i Archeologicznych Ekspedycji (od 2018) i Monitoringu Archeologicznych Ekspedycji Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (od 2022). Autor wielu monografii, ponad 100 artykułów i publikacji, z których zasadnicza część poświęcona jest m.in. problematyce obrzędów pogrzebowych średniowiecznej ludności Ukrainy oraz ochronie dziedzictwa archeologicznego.

 

Andrzej Kokowskiprof. dr hab. Andrzej Kokowski: polski archeolog, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora tej instytucji. Członek Zespołu Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, korespondent Deutschen Archäologischen Instituts i Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU). Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Nagrodzony m.in. Złotą Łopatą, tytułami Popularyzatora Nauki 2008 oraz Odkrycia Roku National Geographic 2011. W 2005 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2014 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zainteresowania naukowe skupił wokół problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów Europy Środkowej i Wschodniej. W dorobku naukowym ma ponad 400 publikacji. Kierował kilkoma grantami krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowymi, takimi jak Schätze der Ostgoten, Die Vandalen, die Könige, die Eliten, die Krieger, die HandwerkerNa srebrnym koniu – Das silberne Pferd. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i z Kaukazu – Archäologische Schätze zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus.

 

 

Anna KudziaAnna Kudzia: dyplomowany konserwator dzieł sztuki, asystentka na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik prac konserwatorskich ponad 40 projektów realizowanych na terenie Ukrainy. Założycielka i koordynatorka organizacji Ukraina Pomagamy, inicjatorka i koordynatorka obozów wolontariackich w Polsce i na Ukrainie, w tym Pamiętajmy o Kresach, Modernizm Lwowski, Badania architektoniczno-konserwatorskie w kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. W 2023 roku została nagrodzona dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zabezpieczanie zabytków na Ukrainie. Laureatka Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii Wydarzenie Architektoniczne Roku (2018). W 2018 roku uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program badawczy związany z najstarszymi warstwami barwnymi odkrytymi w podominikańskim kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. W 2022 roku uczestniczyła w polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Autorka lub współautorka wielu publikacji popularnonaukowych.

 

Marek LemieszMarek Lemiesz: archeolog, pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. współpracy międzynarodowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert MKiDN i Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy. Od kilkunastu lat prowadzi projekty archeologiczno-konserwatorskie na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Spędził łącznie ponad pięć lat na terenach postkonfliktowych, m.in. jako doradca ds. dziedzictwa kulturowego w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie oraz koordynator międzynarodowego projektu ratowniczego w afgańskim Mes Aynak. Od 2022 prowadzi ukraińsko-polski projekt inwentaryzacji wojennych strat dziedzictwa kulturowego w obwodach czernichowskim i chersońskim (Ukrainian Heritage Rescue Project).

Maria Lobanovadr Mariia Lobanova: archeolog, pracownik Działu Nauki i Konserwacji w Muzeum Archeologicznym w Odessie. W swojej pracy specjalizuje się w zabezpieczaniu zbiorów archiwalnych i muzealnych. Aktualnie realizuje staż podoktorski w Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy). W 2021 roku uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy Kultura Cucuteni-Trypillia na obszarze południowego Bohu w drugiej połowie V tysiąclecia p.n.e.

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Materadr Marcin Matera: archeolog, od początku kariery naukowej związany z Instytutem Archeologii, a następnie Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się archeologią kolonizacji greckiej w basenie Morza Czarnego, epigrafiką ceramiczną i badaniami nad amforami. Kierownik ekspedycji archeologicznych w Tanais i Konsułowskoje. Brał udział w badaniach archeologicznych na licznych stanowiskach w Polsce, Ukrainie, Rosji, Czarnogórze, Gruzji i we Włoszech. Autor lub współautor ponad 50 prac naukowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polit Beatadr Beata Polit: archeolog, kierownik Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Kielcach, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki związanej z ludami koczowniczymi (Scytami, Sarmatami), a w szczególności skupia się na biżuterii i obrządku pogrzebowym tych społeczności. Kierownik kilku projektów naukowych, w tym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Przez siedem lat (2007–2013) uczestniczyła w badaniach archeologicznych na Krymie. Autorka wydanej w 2022 roku monografii pt. Jewellery of the Barbarian Societies from the Crimea in the Sarmatian Period. Earrings, Bracelets, Band Rings and Finger Rings oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych polskich i zagranicznych pismach.

 

Olena Shevchenkodr Olena Shevchenko: archeolog, kierownik Działu Nauki i Konserwacji w Muzeum Archeologicznym w Odessie. Realizuje projekty i tematy naukowe poświęcone ochronie i digitalizacji zbiorów archiwalnych i muzealnych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki związanej z rekonstrukcją struktury społecznej Sarmatów. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora, broniąc rozprawę w Instytucie Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

 

 

 

 

 

 

Irina Shramkodr Irina Shramko: archeolog, dyrektor Muzeum Archeologicznego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. V. N. Karazina, pracownik katedry historiografii, źródłoznawstwa i archeologii Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. V. N. Karazina. Kieruje scytyjską ekspedycją archeologiczną, od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe na stanowisku Bil’ske, zlokalizowanym w obwodzie połtawskim. Autorka lub współautorka artykułów i książek naukowych dotyczących problematyki archeologii wczesnej epoki żelaza Europy Wschodniej, w tym kultury scytyjskiej.

 

 

 

 

 

 

Pavlo Shydlovskydr Pavlo Shydlovsky: archeolog, absolwent Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (1997). Pracował w Instytucie Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijowskim Obwodowym Centrum Ochrony Zabytków Historii, Archeologii i Sztuki oraz Instytucie Badań nad Konserwacją Zabytków. Od 2003 roku prowadzi zajęcia z zakresu archeologii prehistorycznej na Wydziale Archeologii i Muzealnictwa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. W 2008 roku obronił pracę doktorską. Kierownik ekspedycji archeologicznej, której celem jest badanie prehistorycznych stanowisk w rejonie środkowego Dniepru. Założyciel naukowej organizacji pozarządowej Centrum Studiów Paleoetnologicznych oraz wydawnictwa VITA ANTIQUA. Od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę brał czynny udział w Służbie Obrony Terytorialnej i został członkiem Ukraińskiego Państwowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego w celu opracowania procesu monitoringu stanowisk archeologicznych zniszczonych przez wojnę.

 

 

Denis SikozaDenys Sikoza: archeolog, zastępca dyrektora Okręgowej Inspekcji Ochrony Zabytków Historii i Kultury w Chersoniu. Stały uczestnik późnoscytyjskiej i chersońskiej ekspedycji. W sumie spędził 23 sezony w terenie, prowadząc prace badawcze na różnych stanowiskach archeologicznych w Ukrainie, począwszy od późnego paleolitu do późnego średniowiecza. Doktorant Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki kultury późnoscytyjskiej.

 

 

 

Volkov AnatoliyAnatoliy Volkov: archeolog, pracownik Działu Konserwacji Historycznych, Archeologicznych i Przyrodniczych Zabytków w Narodowym Rezerwacie „Chortica” w Zaporożu. Prowadzi badania wykopaliskowe na terenie Narodowego Parku  Sich Kamianska. Zainteresowania naukowe to: Kozacy, fotogrametria, ceramologia.

 

 

 

 

 

Natalia VoiceshukNatalia Wojceszczuk: archeolog, kierownik projektów kulturowych. Ukończyła Wydział Historyczny Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki na kierunku archeologia. Ma ponad 15-letnie doświadczenie jako organizatorka wypraw archeologicznych, kuratorka wystaw i kierownik projektów popularnonaukowych. W 2020 roku zainicjowała utworzenie pod Lwowem rezerwatu „Starożytny Zvenigorod”. Obecnie jest to jedyne miejsce na Ukrainie, gdzie w wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć odtworzone miasto z XII wieku. Była stypendystką programów Gaude Polonia i Thesaurus Poloniae Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczką V4 Heritage Academy (Polska–Słowacja). Od września 2022 roku kieruje departamentem dokumentacji  Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy. Od 2022 prowadzi ukraińsko-polski projekt inwentaryzacji wojennych strat dziedzictwa kulturowego w obwodach czernichowskim i chersońskim (Ukrainian Heritage Rescue Project).

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót