Aktualności

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Realizacja projektu przyczyni się do powstania unikatowego na skalę Polski i Europy szlaku zamykającego wszystkie najważniejsze wiślickie zabytki w całość tworząc kompleks muzealny.

Prace składać się będą z przebudowy i rozbudowy Pawilonu Archeologicznego w miejscu istniejącego pawilonu ochronnego nad reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną, modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty, adaptacja budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb Muzeum Archeologicznego w Wiślicy oraz prace archeologiczne i konserwatorskie reliktów, zakup, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego na potrzeby ekspozycji oraz montaż instalacji zabezpieczających.

Modernizacja przeprowadzona zostanie w ramach VIII osi Priorytetowej Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje wniosek pt. Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. Projekt ten pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Prace pozwolą na zwiększenie atrakcyjności najcenniejszych, unikatowych zabytków Wiślicy, poprzez ich konserwację, restaurację oraz ekspozycję, wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zwiększenie bezpieczeństwa najcenniejszych zabytków narodowych poprzez montaż instalacji zabezpieczających przed kradzieżą i zniszczeniem zabytków nieruchomych, poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup wyposażenia i sprzętu do działalności kulturalno-edukacyjnej i przygotowywania ekspozycji, upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez inicjowanie projektów badawczych i edukacyjnych. Nastąpi rozwój kompetencji społecznych i wzrost integracji społecznej poprzez wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej z wykorzystaniem nowych form uczestnictwa w kulturze, nowego programu merytorycznego.

Prace te realizowane będą w latach 2018-2021.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Powrót