Deklaracja Dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Muzeum Narodowe w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mnki.pl.

– Data publikacji strony internetowej: 7.04.2016

– Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć, ilustracji);

– brak audiodeskrypcji dla materiałów video;

– brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków;

– brak wyraźnego wskaźnika fokusa;

– brak opisu elementów aktywnych;

–brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;

– w niektórych miejscach nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny;

– mogą wystąpić sytuacje, w których, mimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne. Jest to spowodowane tym, że są one bardzo obszerne, pochodzą z różnych źródeł, a ich tworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływanie na ich ostateczną treść oraz formę.

Wyłączenia

– część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych informacji archiwalnych, czyli opublikowanych przed 23.09.2019 roku dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, prezentacji multimedialnych i od tego czasu nieaktualizowanych;

– treści od innych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 22.11.2023

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.11.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Nina Dziedzic (e-mail: n.dziedzic@mnki.pl  lub tel. kom. 660957875).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

– wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie;

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy dostarczenia informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie nie jest możliwe zapewnienie dostępności lub dostępu w alternatywnej formie, to nastąpi to najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

DAWNY PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH

– na parkingu na dziedzińcu północnym wyznaczone jest miejsce parkingowe, do którego kieruje pracownik Wewnętrznej Służby Ochrony, obok tego miejsca zainstalowano system Call-Hear oraz windę umożliwiającą wjazd na taras prowadzący do pałacu;

– najbliższe parkingi dla autokarów znajdują się na ulicy Zamkowej (odległość do pałacu ok. 50 m) i ulicy Czerwonego Krzyża (odległość do pałacu ok. 150 m); parking dla aut osobowych znajduje się na placu Najświętszej Marii Panny (odległość od pałacu ok. 50 m)

– wjazd rampą od strony loggii zachodniej (wejścia głównego), gdzie znajduje się kasa muzeum, umożliwia zwiedzanie parteru Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie prezentowane są wystawy czasowe.

– w budynku znajdują się korytarze o szerokości umożliwiającej swobodny przejazd wózków inwalidzkich, schody z poręczami oraz winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- rampa przy Skrzydle Północnym pozwalająca dostać się do Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej

- część ekspozycji znajdującej się na parterze Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej (3 sale wyłączone ze zwiedzania dla osób poruszających się na wózkach) oraz ekspozycja na I piętrze przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową

– winda we wnętrzach budynku umożliwia dostanie się na piętro Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, do zabytkowych wnętrz Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz Gabinetu Numizmatycznego;

– progi oraz stopnie w udostępnionych do zwiedzania przestrzeniach oznaczone są taśmami ostrzegawczymi;

– możliwość zjazdu rampą do ogrodu włoskiego, znajdującego się na tyłach Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich;

– rampa przy skrzydle północnym, pozwalająca dostać się do Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej;

– dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i jedna dla matek z dziećmi, znajdujące się na parterze w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich oraz na parterze Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej;

– dostępność audioprzewodnika (audioguide) do wnętrz pałacowych oraz Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej;

– tablica tyflograficzna prezentująca wnętrza pałacu, znajdująca się na parterze (efekty dźwiękowe, w alfabecie Braille'a);

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku;

– wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale ekspozycyjne jest dozwolony;

– niebieska strefa (obok kasy dostępne są tabliczki z piktogramami, sygnalizujące potrzeby, takie jak np. zakup biletów).

PAŁACYK HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

– główny parking jest oddalony o 800 m od głównego wejścia;

– osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu blisko głównego wejścia (ok. 20 m);

– do głównego wejścia do budynku prowadzą schody (dwa stopnie), do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest rozkładany podest, rozstawiany w razie potrzeby przez pracowników muzeum;

– podjazd wyłożony jest kamieniami – na końcu dwa schody;

– szerokie drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe;

– ekspozycja w muzeum obejmuje parter i piętro, osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie poruszać się po parterze;

– ze względu na historyczny charakter miejsca brak możliwości zainstalowania windy i udogodnień na piętrze pałacyku;

– na piętro prowadzi klatka schodowa (brak windy, podestu), zwiedzający muszą korzystać z pomocy opiekunów i pracowników muzeum;

– na parterze muzeum znajduje się toaleta w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz potrzeb matek z dziećmi;

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku;

– wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale ekspozycyjne jest dozwolony.   

MUZEUM STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

– ze względu na swój zabytkowy charakter i architektoniczny układ muzeum nie jest dostosowane do samodzielnego zwiedzania osób poruszających się na wózkach (wysokie progi, brak windy, ramp, podjazdów) – dostępny jest wirtualny spacer;

– wejście do budynku: z poziomu chodnika, drzwi dwuskrzydłowe, na parterze samoobsługowa szatnia;

– miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się po przeciwległej stronie ulicy (przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową oddalone o 50 m od muzeum);

– kasa oraz sale wystawiennicze usytuowane na pierwszej i drugiej kondygnacji (brak windy);

– wystawy stałe nie posiadają funkcji audiodeskrypcji;

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku;

– na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb matek z dziećmi, ale nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

– wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale ekspozycyjne jest dozwolony.

MUZEUM DIALOGU KULTUR W KIELCACH

– przed głównym wejściem do budynku, bezpośrednio przy drzwiach, znajduje się jeden szeroki schodek. Po wcześniejszym poinformowaniu istnieje możliwość zainstalowania podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście do budynku muzeum, prowadzące przez podwórko od strony ulicy Orlej, posiada rampę wjazdową dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami;

– po wcześniejszym poinformowaniu istnieje możliwość wjazdu samochodów osobowych osób z niepełnosprawnościami na podwórko od strony ulicy Orlej;

– dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pierwsza na parterze budynku, druga na pierwszym piętrze (szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 cm);

– w budynku znajduje się winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych (szerokość drzwi wynosi 90 cm);

– trzy sale wystawiennicze (Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy, Historia motoryzacji w miniaturze oraz Od różnorodności do dialogu) dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

– wystawa Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej, znajdująca się w drugim budynku przy ulicy Orlej, nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

– wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji;

– zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone;

– na schodach znajdują się taśmy antypoślizgowe.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WIŚLICY

– miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio przy budynku;

– wjazd rampą od strony północnej do głównego wejścia;

– szerokie drzwi wejściowe;

– całość ekspozycji dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową (brak progów);

– wyjście ewakuacyjne wyposażone w schodołaz;

– toalety przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku;

– dostępny audioprzewodnik (audioguide);

– dostępna pętla indukcyjna;

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku;

– niebieska strefa (obok kasy dostępne są tabliczki z piktogramami, sygnalizujące potrzeby, takie jak np. zakup biletów).

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy posiada efekty dźwiękowe różnej głośności oraz animacje multimedialne ze zmiennym natężeniem światła.

 

RAPORT DOSTĘPNOŚCI