Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video
 • brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków
 • brak wyraźnego wskaźnika fokusa
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; w miarę możliwości będziemy je poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
 • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;

wyłączenia

 • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych
 • informacji archiwalnych, czyli opublikowanych przed 23 września 2019 dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, prezentacji multimedialnych i od tego czasu nie aktualizowanych
 • treści od innych podmiotów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności: Nina Dziedzic, e-mail: n.dziedzic@mnki.pl; telefon: 41 344 57 92

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nina Dziedzic, e-mail: n.dziedzic@mnki.pl, telefon: 41 344 40 15 wew. 221

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Narodowe w Kielcach ma 5 oddziałów:

główna siedziba – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ul. Aleja Lipowa 24, 26-067 Strawczyn

Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5, 25-013 Kielce

Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3, 25-303 Kielce

oraz Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 2a, 28-160 Wiślica, które w tym momencie jest wyłączone ze zwiedzenia ze względu na modernizację.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

1. Wejście (wjazd) do budynku zapewniają podjazdy dla niepełnosprawnych. Korpus Pałacu udostępniany w dwóch wariantach: - parter wjazd podjazdem na ekspozycje czasowe, - piętro – wjazd podjazdem od strony Skrzydła Północnego, a następnie windą, tu również udostępnione wnętrza Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, ponadto w łączniku pomiędzy piętrem Pałacu, a Galerią gdzie znajdują się schody zainstalowana jest ruchoma platforma.

2. Korytarze o szerokości umożliwiającej swobodny przejazd wózków inwalidzkich, schody z poręczami, winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Jak wspomniano powyżej pochylnie i platformy są zainstalowane w miejscach tego wymagających, przy windzie i miejscu parkingowym zainstalowano system Call Hear.

4. Na parkingu na dziedzińcu północnym wyznaczone jest miejsce parkingowe, do którego kieruje pracownik Wewnętrznej Służby Ochrony, przy miejscu parkingowym zainstalowano system Call Hear oraz windę umożliwiającą wjazd na taras prowadzący do Pałacu.

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Przed Skrzydłem Północnym Pałacu umieszczono stalowy plan tyflograficzny z lokalizacją Pałacu, w sieni Pałacu umieszczono plan tyflograficzny z rozmieszczeniem sal ekspozycyjnych.

7. Zainstalowane zostały audioprzewodników z funkcją audiodeskrypcji, dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. 

8. Ponadto zainstalowano pętle indukcyjną do aparatów słuchowych, dedykowane osobom niedosłyszącym.

9. Wnętrza Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej zostały przystosowane poprzez zamontowanie poręczy na korytarzu dolnym.

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

1. Do głównego wejścia do budynku muzeum prowadzą schody (dwa stopnie). Do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest rozkładany podest, rozstawiany w razie potrzeby przez pracowników muzeum.

2. Ekspozycja w muzeum składa się z parteru i piętra. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po parterze. Na piętro prowadzi klatka schodowa, przy której brak udogodnień (windy, podestu). Zwiedzający muszą korzystać tu z pomocy opiekunów i pracowników muzeum.

3. Na parterze muzeum znajduje się toaleta w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych, z szerokim wejściem oraz rampą do podtrzymywania.

4. Parking dla zwiedzających znajduje się w odległości 800 m od muzeum, ale zwiedzający indywidualni mają możliwość dojechać pod teren muzeum. Stąd do pokonania pozostaje ok. 30 m alejka spacerową. Położenie i infrastruktura nie pozwalają na wytyczenie odrębnych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Zwiedzający, którzy korzystają z pomocy psa asystującego, mogą wprowadzić go do muzeum.

6. Obecnie w muzeum nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Audioprzewodniki dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym są wyposażone w pętlę indukcyjną. 

7. Zostały zainstalowana pętla indukcyjna do aparatów słuchowych, dedykowana osobom niedosłyszącym.

8. Do muzeum można dojechać korzystając z usług prywatnego przewoźnika (firma Arizona).

Muzeum Stefana Żeromskiego

1. Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych.

2. Wejście do budynku: z poziomu chodnika, drzwi dwuskrzydłowe, na parterze samoobsługowa szatnia, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na terenie oddziału, ale po przeciwległej stronie ulicy, przejście do muzeum po oddalonych o 50 m pasach z sygnalizacją świetlną i dźwiękową

3. Sale wystawiennicze: kasa oraz sale wystawiennicze usytuowane na I i II kondygnacji - brak windy.

4. Wystawy stałe nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.

5. Oferty edukacyjna została dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami.

Muzeum Dialogu Kultur

1. Siedziba Muzeum Dialogu Kultur mieści się w kamienicy pod Trzema Herbami. Przed głównym wejściem do budynku, bezpośrednio przy drzwiach znajduje się jeden szeroki schodek. Po wcześniejszej informacji, istnieje możliwość zainstalowania podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście do budynku Muzeum, prowadzące przez podwórko od strony ulicy Orlej, posiada dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rampę wjazdową.

2. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Po wcześniejszej informacji istnieje możliwość wjazdu na podwórko od strony ulicy Orlej, dla samochodów osobowych dla niepełnosprawnych.

3. W Muzeum znajdują się dwie toalety przystosowane dla niepełnosprawnych. Pierwsza na parterze budynku, natomiast druga na I piętrze. Szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 centymetrów.

4. Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu. W budynku Muzeum Dialogu Kultur znajduje się dźwig (winda) przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów.

5. Trzy sale wystawiennicze (Archeologia, Historia Motoryzacji w Miniaturze oraz Dialog) dostępne są dla osób na wózkach. Wystawa Od Sacrum do Profanum, znajdująca się w drugim budynku przy ulicy Orlej, nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

7. Wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.

8. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

9. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony. Brak toalety z przewijakiem.

10. Zostało wymianione oświetlenia na schodach prowadzących z parteru na pierwsze piętro na oświetlenie elektryczne zgodne z wymaganiami normy oświetleniowej. 

11. Taśmy antypoślizgowych na schodach wewnątrz budynku również zostały wymienione. 

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy 

1. W ramach projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego Muzeum Narodowe w Kielcach prowadzi obecnie prace budowlano-modernizacyjne w tym oddziale. Przestrzeń obiektu oraz jego otoczenie mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych. Planowane zakończenie prac – 1. połowa 2022 roku.

 

 

RAPORT DOSTĘPNOŚCI