Dostępność

Deklaracja dostępności

Muzeum Narodowe w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • podstrony nie zawierają odpowiednich tytułów
  • brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków
  • brak wyraźnego wskaźnika fokusa

 

Wyłączenia:

  • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych
  • informacji archiwalnych, czyli opublikowanych przed 23 września 2019 dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, prezentacji multimedialnych i od tego czasu nie aktualizowanych
  • treści od innych podmiotów

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest AGNIESZKA DZIWOŃ, a.dziwon@mnki.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533 594 661. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aktualnie strona Muzeum umożliwia: 

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. (poprawy wymaga kolejność nawigacji)

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym. (poprawy wymaga widoczność fokusa, oznaczenie wszystkich pól)

- Odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

- W większości przypadków zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

- Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony, zarówno dla wersji polskiej, jak i wersji angielskiej.

- Dostępność strony bez javascriptu.

 

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dostępność

Muzeum Narodowe w Kielcach ma 5 oddziałów:

główna siedziba – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, plac Zamkowy 1

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ul. Aleja Lipowa 24

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5

Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3

oraz Muzeum Archeologiczne w Wiślicy,ul. Batalionów Chłopskich 2a, 28-160 Wiślica, które w tym momencie jest wyłączone ze zwiedzenia ze względu na modernizację.

Dostępność architektoniczna

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, główna siedziba, plac Zamkowy 1, Kielce
1. Wejście (wjazd) do budynku zapewniają podjazdy dla niepełnosprawnych.
Korpus Pałacu udostępniany w dwóch wariantach:
- parter wjazd podjazdem na ekspozycje czasowe,
- piętro – wjazd podjazdem od strony Skrzydła Północnego, a następnie windą, tu również udostępnione wnętrza Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, ponadto w łączniku pomiędzy piętrem Pałacu, a Galerią gdzie znajdują się schody zainstalowana jest ruchoma platforma.
2. Korytarze o szerokości umożliwiającej swobodny przejazd wózków inwalidzkich, schody z poręczami, winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Jak wspomniano powyżej pochylnie i platformy są zainstalowane w miejscach tego wymagających, przy windzie i miejscu parkingowym zainstalowano system Call Hear.
4. Na parkingu na dziedzińcu północnym wyznaczone jest miejsce parkingowe, do którego kieruje pracownik Wewnętrznej Służby Ochrony, przy miejscu parkingowym zainstalowano system Call Hear oraz windę umożliwiającą wjazd na taras prowadzący do Pałacu.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Przed Skrzydłem Północnym Pałacu umieszczono stalowy plan tyflograficzny z lokalizacją Pałacu, w sieni Pałacu umieszczono plan tyflograficzny z rozmieszczeniem sal ekspozycyjnych.

 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, aleja Lipowa 24, Strawczyn

1. Do głównego wejścia do budynku muzeum prowadzą schody (dwa stopnie). Do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest rozkładany podest, rozstawiany w razie potrzeby przez pracowników muzeum.
2. Ekspozycja w muzeum składa się z parteru i piętra. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po parterze. Na piętro prowadzi klatka schodowa, przy której brak udogodnień (windy, podestu). Zwiedzający muszą korzystać tu z pomocy opiekunów i pracowników muzeum.
3. Na parterze muzeum znajduje się toaleta w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych, z szerokim wejściem oraz rampą do podtrzymywania.
4. Parking dla zwiedzających znajduje się w odległości 800 m od muzeum, ale zwiedzający indywidualni mają możliwość dojechać pod teren muzeum. Stąd do pokonania pozostaje ok. 30 m alejka spacerową. Położenie i infrastruktura nie pozwalają na wytyczenie odrębnych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5. Zwiedzający, którzy korzystają z pomocy psa asystującego, mogą wprowadzić go do muzeum.
6. Obecnie w muzeum nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Audioprzewodniki są wyposażone w pętlę indukcyjną.
7. Do muzeum można dojechać korzystając z usług prywatnego przewoźnika (firma Arizona). Rozkład jazdy busów dostępny jest pod adresem: http://arizona-busy.pl/rozklady-jazdy/. Linia docierająca w pobliże muzeum to: Kielce-Hucisko.

 

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 3, Kielce

1. Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych.
2. Wejście do budynku: z poziomu chodnika, drzwi dwuskrzydłowe, na parterze samoobsługowa szatnia, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na terenie oddziału, ale po przeciwległej stronie ulicy, przejście do muzeum po oddalonych o 50 m pasach z sygnalizacją świetlną i dżwiękową
3. Sale wystawiennicze: kasa oraz sale wystawiennicze usytuowane na I i II kondygnacji - brak windy.
4. Wystawy stałe nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.

 

Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3, Kielce
1. Siedziba Muzeum Dialogu Kultur mieści się w kamienicy pod Trzema Herbami. Przed głównym wejściem do budynku, bezpośrednio przy drzwiach znajduje się jeden szeroki schodek. Po wcześniejszej informacji, istnieje możliwość zainstalowania podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Drugie wejście do budynku Muzeum, prowadzące przez podwórko od strony ulicy Orlej, posiada dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rampę wjazdową.
2. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych –Po wcześniejszej informacji istnieje możliwość wjazdu na podwórko od strony ulicy Orlej, dla samochodów osobowych dla niepełnosprawnych.
3. W Muzeum znajdują się dwie toalety przystosowane dla niepełnosprawnych. Pierwsza na parterze budynku, natomiast druga na I piętrze. Szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 centymetrów.
4. Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu. W budynku Muzeum Dialogu Kultur znajduje się dźwig (winda) przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów.
5. Trzy sale wystawiennicze (Archeologia, Historia Motoryzacji w Miniaturze oraz Dialog) dostępne są dla osób na wózkach.
Wystawa Od Sacrum do Profanum, znajdująca się w drugim budynku przy ulicy Orlej, nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
6. Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
7. Wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.
8. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.
9. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony. Brak toalety z przewijakiem.

Deklaracja dostępności

Tekst łatwy do czytania (ETR)WIĘCEJ (w przygotowaniu)

Tekst do odczytu maszynowego WIĘCEJ (w przygotowaniu)

Informacja w języku migowymWIĘCEJ (w przygotowaniu)