Pałac w przestrzeni wyobraźni

Już dziś pokaż światu swój talent i weź udział w pałacowym konkursie, który ma na celu rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego. Przewidziane są atrakcyjne nagrody, serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i młodzież w wieku szkolnym!

 

 plakat

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:


1. Prace konkursowe z dopiskiem „Dział Edukacji” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą najpóźniej do 19 czerwca 2019 do godz. 15.00 w Biurze Podawczym lub pokoju nr 26 na adres Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25–010 Kielce.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice.
3. Dostarczane prace konkursowe powinny być w formacie A3 (297 mm x 420 mm).
4. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane osobiście i wcześniej niepublikowane.
5. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do zgłaszanej przez siebie pracy.
8. Praca konkursowa musi być opatrzona tytułem.
9. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
10. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
11. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. (Klauzula informacyjna w Załączniku nr 1)
12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody.

 

Termin trwania konkursu 1.04.2019 – 19.06.2019 

 

 

 załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Więcej informacji znajduje się w REGULAMINIE KONKURSU

 

 

Decyzją komisji przyznano dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci:

Piotr Kanarbrocki - 1 miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat

Cyprian Maciąg - 1 miejsce w katefgorii wiekowej 12-15 lat

Gratulujemy!