O Nas

   ORGANIZATORZY:
logo MNKi

 

 

Fotorelacja z konferencji 2018:  ZOBACZ GALERIĘ

Komitet naukowy 2018


prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert

Bibliolog i bibliotekoznawca. Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działalność informacyjną w zakresie edukacji. Zajmuje się organizacją i zarządzaniem różnymi typami bibliotek. Opracowuje formy i metody pracy (m.in. biblioterapia i social information science) dla niedostosowanych społecznie, przebywających w zakładach karnych, placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, dla osób upośledzonych fizycznie i umysłowo. Interesuje się problematyką roli i miejsca książki oraz słowa drukowanego w życiu mniejszości etnicznych i narodowych jako narzędzi służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego danego kraju.
Członek zespołów redakcyjnych czasopism z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, m.in.: redaktor naczelna (od 2013 r.) „Przeglądu Bibliotecznego”, najstarszego polskiego czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa; przewodnicząca (od 2013 r.) Rady Programowej periodyku „Polish Libraries”. Od 1995 r. pełni funkcję przewodniczącej zespołu ZGSBP ds. Nagrody Młodych na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliologii i informatologii. Od 2012 r. jest członkiem Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 20172020. Od 1999 kierownik Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

                                                                                                                                                                                                                                                                               fot. Paweł Żak

dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała i habilitowała.
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i kierownik Zakładu Teorii  Wydziału Grafiki Akademii  Sztuk Pięknych w Warszawie, wicedyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie.  W latach 2008–2014 autorka programu studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii).  W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (wieloletni kurator Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji, dyrektor). Członek  Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM UNESCO, prezydent ICOM-Polska (w latach 2002–2008 i ponownie od 2012), członek SAREC ICOM, członek AICA. W 2016 roku została prezydentem Komitetu ds. Rezolucji ICOM. Ekspert Rady Europy ds. muzeów, ekspert UNESCO High Level  Forum on Museums oraz ekspert w programach MNiSW, członek interdyscyplinarnego Zespołu NPRH, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Związana  1980–2010 z wieloma instytucjami, w tym m.in. Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen i Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Musee Picasso w Paryżu, Indira Gandhi National Center For Arts w New Delhi w  Indiach, Klee  Stiftung i Kunstmuseum w Bern (Szwajcaria).  Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, teorii sztuki XVII–XX w., kuratorka 56 wystaw.

dr hab. Robert Kotowski
Historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach (wcześniej wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie). Redaktor naczelny „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach”, adiunkt w Katedrze badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Członek wielu rad muzeów. Autor licznych artykułów i opracowań w zakresie historii oraz muzealnictwa m.in. Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010 (wspólnie z Romanem Batko); Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014; Muzeum, jako lokalny ośrodek społeczno- gospodarczego oddziaływania, w: Instytucje Kultury, jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka, E.B. Zybert, Warszawa 2017. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzealnictwa oraz historii społecznej XX wieku.

dr n. med. Joanna Waniek
Urodzona 3.10.1945 roku, dr n. med., Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Początkowo lekarz chorób wewnętrznych, od 1974 pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii  w II Klinice Psychiatrycznej  IPiN, potem w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zajmowała się osobami w z podwójną diagnozą, czyli z zaburzeniami psychicznymi i problemem alkoholowym. Od 2013 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego CSK MSW.

Bogdan Białek
Bogdan Białek
W 1978 ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, „Psychologie und Leben”, „Medytacja”. W 1994 był stypendystą German Marshall Found na uniwersytecie Duke. W latach 80. współpracował z Brytyjską Fundacją Medical Aid for Poland. Od połowy lat 90. zaangażowany w pracę społeczną w zakresie upamiętnienia pogromu kieleckiego, stosunków polsko-żydowskich, pamięci o Holokauście. W 2000 roku był pomysłodawcą odbywających się w Kielcach w kolejne rocznice pogromu marszy pamięci i pojednania. W 2005 założył Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, w ramach którego prowadzi różnorodną działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną. Od wielu lat jest nauczycielem medytacji, prowadzi Ośrodek Praktyk Kontemplatywnych i Dialogu Międzyreligijnego Melete w Kielcach, organizując wspólne praktyki medytacyjne chrześcijan i buddystów, chrześcijan i muzułmanów. Był koordynatorem na Europę Wschodnią Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.

Agnieszka CabanAgnieszka Caban
Urodzona w Lublinie, kulturoznawca, kierownik Muzeum Dialogu Kultur, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach, wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt”, redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego”, wydawanego w latach 2010–2015, w 2008–2016 związana z czasopismem kulturaenter.pl. Animatorka kultury, autorka licznych publikacji o mniejszości romskiej w Polsce i na świecie, pomysłodawczyni i inicjatorka wydarzeń społecznych i kulturalnych popularyzujących tematykę mniejszości narodowych i etnicznych, wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury mniejszości narodowych i etniczncyh, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji. Lauratka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne) w 2014 roku.Izabela Wójcik

Izabela Wójcik

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009-2015 była pracownikiem w Dziale Historii, a następnie Dziale Edukacyjno-Promocyjnym Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Od 2015 roku jest zastępcą kierownika w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Kielcach. Propagatorka idei edukacji nastawionej  na twórcze i innowacyjne metody prowadzenia zajęć. Autorka programów edukacyjnych z zakresu historii dostosowanych do różnych poziomów kształcenia. Koordynator realizowanego w 2015 roku projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. Historia zaklęta w monetach, którego celem było spopularyzowanie numizmatyki oraz upowszechnianie wiedzy historycznej nt. pieniądza, jego wartości, roli społecznej i kulturotwórczej. Prowadzi wykłady, lekcje i zajęcia edukacyjne adresowane do różnych grup wiekowych w Oddziale Dawny Pałac Biskupów Krakowskich oraz Muzeum Dialogu Kultur.

Robert WięckowskiRobert Więckowski
Literaturoznawca i kulturoznawca, dziennikarz, były redaktor naczelny „Pochodni” – czasopisma wydawanego przez Polski Związek Niewidomych, współtwórca i wiceprezes Fundacji Kultura Bez Barier. Współtwórca „Zasad tworzenia audiodeskrypcji”, od 2009 r. konsultant skryptów audiodeskrypcji do filmów, sztuk teatralnych i dzieł plastycznych. Prowadzi szkolenia z tworzenia audiodeskrypcji i z zasad obsługi widzów z niepełnosprawnością w instytucjach kultury. Naukowo związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. Badacz literatury polskiej, jej dialogu z innymi tekstami kultury, literackich reprezentacji relacji polsko-żydowskich i wielokulturowości, uczestnictwa narracji literackich w dyskursie pamięci oraz funkcjonowania literatury popularnej. Wśród jego zainteresowań badawczych znajduje się również kwestia wykorzystywania przekładu intersemiotycznego w procesie udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, zwłaszcza niewidomym i niedowidzącym. Członek AVT Lab (Laboratorium Przekładu Audiowizualnego), Polskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Prowadzący szkolenia 2018

Dominika CieślikowskaDominika Cieślikowska - psycholożka, trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Współorganizuje 
i bierze czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych przedsięwzięciach (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujących politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat stale współpracująca z grupami pracowników i pracowniczek muzeów w Polsce w obszarach przeciwdziałania dyskryminacji i społecznej odpowiedzialności instytucji kultury. Brała udział jako facylitatorka – ekspertka w tworzeniu modelu, strategii, oferty i działań kilku włączających instytucji kultury.

 

Bartłomiej Świstak Piotrowski Bartłomiej Świstak Piotrowski - networker, ekspert od budowania społeczności offline, business development manager i mentor. Jest odpowiedzialny za strategię i konsultacje strategii wielu marek oraz zajmuje się budowaniem społeczności w realu. Jest liderem w takich markach jak: TEAM Kraków (klub rozwojowo networkingowy), Startupunity (budowanie społeczności startupowych) startupuj.pl (marka szkoleniowa) oraz wyróżniającym się aktywistą w: #omgkrk (krakowska społeczność startupowa), Narzędziownia (szeroko rozumiana branża szkoleniowa z całej Polski), Centrum Obywatelskie (inkubator i akcelerator NGO), Kraków Miastem Startupów (fundacja specjalizująca się w prestartupingu) oraz Startupmind (społeczność oceniająca startupy). W organizowanych i współorganizowanych przez Świstaka spotkaniach brali udział liderzy: Innovation Nest, Startup Poland, Reaktor Warsow, Urząd Miasta Kraków, Pirx oraz przedstawiciele kilkuset innych marek. Prowadził szkolenia/konsultacje dla: Instytut Ekonomii Narodowego Banku Polskiego, Flytech, Fundacja My Pacjenci, Allbag i kilkudziesięciu innych. Kilkukrotnie występował w telewizji oraz artykułach mediów ogólnopolskich. Od lat pomaga przedsiębiorcom, startupom i organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu ich problemów oraz od lat wspiera integrację lokalnych środowisk przedsiębiorców, startupowców oraz NGO i ruchów nieformalnych.

 

Prowadzący konferencję 2018

red. Piotr Sarzyński - z wykształcenia socjolog. W tygodniku „Polityka" od 1986 roku. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architektury oraz designu. Współtwórca nagrody Paszporty „Polityki” oraz twórca Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Od 15 lat autor cyklicznego rankingu najlepszych galerii w Polsce. W latach 1988-2015 współautor i prowadzący liczne programy w TVP. Autor kilku książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa" oraz „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”. Kurator wystaw, m.in. „Salonu odrzuconych” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz „Gdy sztuka spotyka się z polityką” w Muzeum Narodowym w Gdańsku.   Aleksandra Lanckorońska

 

Aleksandra Lanckorońska - niewidoma dziennikarka i masażystka. Absolwentka Technikum Masażu Leczniczego dla osób niewidomych i słabowidzących w Łodzi. Ukończyła kurs Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. Posiada licencjat z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, specjalność: dziennikarstwo radiowe. Obecnie kontynuuje studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: menadżer mediów i reklamy. Członkini i działaczka Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego, aktywnie działająca w lokalnych mediach.

Artyści 2018

dr Natalia Łakomska - artystka i pedagog. Specjalistka z dziedziny upowszechniania kultury. Autorka projektów „Spotkania ze sztuką”, „Salony”, „Artdocumenta”, „Obraz-objazd”, „Artee-esencja młodej sztuki w Polsce” projekt dofinansowany przez MKiDN oraz „Dowiedz się więcej! Rozwijanie kompetencji poprzez edukację muzealną” dofinansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Artystka działająca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, dyskurs z zakresu sztuki relacyjnej. Przewód doktorski „Obrazy mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach” w 2017 roku wyróżniony przez radę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patronat medialny

TVP3 Kielce Radio Kielce logo radio em kielce