Program

temat, Mahomed Hassan

TEMAT

Jednym z najcenniejszych, realnych dóbr, które posiada każdy z nas jest kultura. Nie każdy z nas posiada umiejętność korzystania (cieszenia się) z tego, co nas otacza: literatury, muzyki, architektury, rzeźby, filmu, malarstwa…

„… Kiedy korzystam z dóbr ducha, to nie przeżywam złudzenia. To jest prawdziwa część świata, z którą warto obcować, bo ona daje mi poczucie, że mimo wszystkich okropności życia, mimo nieszczęść, cierpień, bólu, niedostatku, jest w tym świecie coś bardzo dobrego i pięknego”[1].                                      

prof. Leszek Kołakowski

 

Muzea XXI wieku, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, zmieniają infrastrukturę, dbają o komunikację, aby nikogo nie wykluczać w dostępie do dóbr kultury. Do tworzenia projektów edukacyjnych uczących patrzeć i czytać teksty kultury zapraszają specjalistów z zewnątrz: metodyków nauczania, terapeutów, psychologów, artystów, dzięki czemu muzea tworzą sieć przyjaznych połączeń kultury ze społeczeństwem.

Główną misją społeczną muzeum jest umożliwić człowiekowi bezpośredni kontakt z dobrami kultury, niezależnie od pochodzenia, kultury, płci, wyznania, wieku czy roli społecznej. Interakcja pomiędzy człowiekiem i muzeum/wystawą/artefaktem kształtuje umiejętności percepcji i wyobraźni, świadomość estetyczną (koncentrację, zdumienie), pozwala wczuć się we własne i obce punkty widzenia.

Czy możemy iść o krok dalej? Czy instytucja kulturalna może stać się miejscem do pracy z osobami dysfunkcyjnymi? Czy przestrzeń muzeum może wspomóc socjoterapię i psychoterapię osoby chorej? Czy muzeum może być bezpiecznym terenem do współdziałania z osobami wymagającymi specjalnego wsparcia?

To tylko kilka pytań, na które będą starali się odpowiedzieć prelegenci konferencji naukowej. Kluczowym założeniem konferencji jest diagnoza środowiska zajmującego się socjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną metodą pracy w muzeach w Polsce. Spotkanie wzmocni kręgi działające na rzecz osób dyskryminowanych w dostępie do dziedzictwa kulturowego. Konferencji towarzyszyć będą: demokratyczna dyskusja prowadzona zgodnie z etykietą „The Long Table”, szkolenie oraz prezentacje projektów artystycznych. Poruszane zagadnienia dotykać będą różnych obszarów nauk społecznych: muzeologii, psychologii, socjologii czy antropologii kultury.

cel, Mahomed Hassan

 

CEL

Podczas konferencji będziemy analizować badania nad socjoterapeutycznymi i psychoterapeutycznymi metodami pracy, które wykorzystują zasoby muzeum. Będziemy przyglądać się relacjom między człowiekiem a muzeum.

 Celem konferencji jest:

- zebranie wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania muzeum/wystawy/artefaktu w pracy z osobami o utrudnionym dostępie do kultury, szczególnie z wykorzystaniem metod socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych,
- integracja środowiska poprzez stworzenie przestrzeni wymiany myśli i opinii specjalistów – naukowców i praktyków,
- wspieranie i integrowanie osób zaangażowanych we wprowadzanie zmian i dostosowania muzeów do nowej socjoterapeutycznej i psychoterapeutycznej funkcji,
- wyrównywanie szans poprzez zorganizowanie dwóch szkoleń dla wolontariuszy i osób pracujących w muzeach w woj. świętokrzyskim,
- upublicznienie i promowanie autorskich projektów realizowanych w muzeach w Polsce, poprzez udostępnienie ich na stronie WWW oraz publikacji pokonferencyjnej,
- udokumentowanie wydarzenia poprzez stworzenie podstrony ze zdjęciami oraz zapisem audio,
- łączenie środowiska, tzw. zsieciowanie, poprzez portal społecznościowy FB oraz stworzenie przestrzeni networkingowej,
- poszukiwanie i prezentacja nowych języków komunikacji, prezentacja wybranych projektów artystycznych,
- diagnozowanie potrzeb poprzez przeprowadzenie ewaluacji.

 

DLA KOGO?

Konferencja skierowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani socjoterapeutycznym i psychoterapeutycznym oddziaływaniem muzeum. Szczególnie do osób zaangażowanych w działania na rzecz zagrożonych wykluczeniem, które realizowały projekty związane z „otwieraniem kultury” w muzeach w Polsce.

Oprócz naukowców, praktyków, autorów projektów socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych, animatorów kultury zapraszamy również: osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem, seniorów, mniejszości narodowe i etniczne – beneficjentów tych działań.

 

harmonogram, Mohamed Hassan

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/11583,2,prof-leszek-kolakowski-o-tym-co-jest-wazne-w-zyciu.read

grafika: Mahomed Hassan, CC0