Zapowiedź

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Muzeoterapia a emocje

Muzeoterapia to stosunkowo nowe pojęcie, określające współczesną rolę muzeów i ich oddziaływanie terapeutyczne na odbiorców w zmaganiu z dolegliwościami cywilizacyjnymi przy wykorzystaniu zbiorów, przestrzeni i narracji muzealnych oraz doświadczeń psychologów, pedagogów i lekarzy. 

Wieloletnie badania na temat wpływu muzeów na społeczeństwo dowodzą istnienia wielu obszarów oddziaływania, a wśród nich: m.in. na rozwój osobisty, wyobraźnię, kreatywność, a także zdrowie i dobre samopoczucie. Widoczny jest wpływ działalności muzeum na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości, zmianę postaw, rozwijanie kreatywności, kulturowej świadomości, komunikacji i pamięci, jak również poprawę stanu zdrowia. Przybliżeniem tego zjawiska zajmujemy się, organizując od 2018 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach cykliczne konferencje naukowe, których celem jest dzielenie się różnorodnymi spostrzeżeniami, obserwacjami i wnioskami badawczymi dotyczącymi zagadnień muzeoterapii. Wiele miejsca poświęciliśmy zmianom w funkcjonowaniu instytucji dziedzictwa kulturowego, które, wykorzystując emocjonalny potencjał kolekcji, uzupełniają rolę sztuki w celach terapeutycznych, aby wpływać na zmiany i wzrost, zaspokajając dzięki temu potrzeby środowiska w celu budowania kapitału społecznego i integracji społecznej. Wiele miejsca poświęciliśmy również medytacji jako praktyce, która pozwala zintegrować się z życiem codziennym, dla której muzeum jest idealnym miejscem, by zatrzymać się na chwilę. Zastanawialiśmy się także nad celem tego typu terapii, wskazując na diagnozowanie potrzeb poznawczo-rozwojowych, emocjonalnych i manualnych oraz badanie wzrostu zdolności emocjonalno-społecznych, percepcyjno-poznawczych, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji oraz rozwój zdolności twórczych. 

Podczas najbliższej konferencji chcielibyśmy skupić uwagę na kluczowym elemencie procesu muzeoterapii, jakim są emocje, które towarzyszą nam w kontaktach z różnorodnymi obiektami muzealnymi. Chcemy pokazać jak muzealia i ich narracyjność wpływają na naszą percepcję i uwalniają emocje. Próba ich zdefiniowania, nazwanie i doświadczenie w przestrzeni muzeum, może stać się podróżą terapeutyczną w głąb własnych potrzeb i zrozumienia siebie dzięki narzędziom, jakimi są obiekty muzealne, artefakty, pamiątki historyczne czy dzieła sztuki.

 

Muzeum Narodowe w Kielcach, 18-19 października 2021 r.

Muzeoterapia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MKDNiS


Patronat medialny

TVP KULTURA