Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury

Projekt rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc wraz z rozszerzeniem

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 4 grudnia 2012 r.

Finansowanie: całkowita wartość projektu to: 23,78 mln złotych, w tym:
- dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu – 18,68 mln  PLN;

Dzięki wskazanym inwestycjom projektu zagospodarowano na nowo miejskie przestrzenie publiczne Śródmieścia tj. ul. Planty i Leśną. Obszar ulicy Warszawskiej (odcinek od al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej) stał się „wizytówką” miasta, sygnalizującą dojście do Rynku, do zabytkowego Śródmieścia od strony północnej i pod względem aranżacji stanowi przestrzenne „zaproszenie” do niego. Ulica Mickiewicza została zaprojektowana w stylu ulicy z XIX wieku (ławki, kosze, słupki ochronne, płotki wokół zieleni, oświetlenie) z zachowaniem historycznej osi urbanistycznej.

W ramach rozszerzenia projektu, zrealizowano prace w najcenniejszym obszarze miasta i Śródmieścia w ramach zadania 5. projektu tj. „Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury”.
Inwestycja to partnerskie przedsięwzięcie Gminy Kielce i Muzeum Narodowego w Kielcach.

Zakres rzeczowy prac obejmował przebudowę infrastruktury obecnego Placu Zamkowego, w stylu nawiązującym do założenia barokowej rezydencji. W ramach rewitalizacji wykonano:

  • rewitalizację dziedzińca frontowego
  • rewitalizację wewnętrznego dziedzińca południowego wraz z przyległym tarasem
  • rewitalizację tarasu korpusu głównego Pałacu Biskupów Krakowskich od strony wewnętrznego dziedzińca południowego (przy elewacji południowej)
  • rewitalizację wewnętrznego dziedzińca północnego wraz z przyległym tarasem.

 Zaplanowane prace budowlane i archeologiczne miały na celu utrzymanie strefy ruchu uspokojonego poprzez przebudowę nawierzchni pieszo- jezdnych służących do obsługi obiektów zespołu pałacowego, przebudowę nawierzchni komunikacji pieszej w najbliższym otoczeniu korpusu głównego i skrzydeł bocznych oraz utworzenie strefy wypoczynkowej dla pieszych z elementami zieleni niskiej o neutralnym charakterze, małej architektury z miejscami do wypoczynku i informacji turystycznej. Celem przebudowy i nowej aranżacji Placu Zamkowego było nadanie mu charakteru podkreślającego założenie barokowej rezydencji.

Łącznie rewitalizacją objęto obszar ponad 2,5 ha, przebudowano ponad 1,5 km dróg.

dziedziniec Pałacu przed rewitalizacją  dziedziniec Pałacu po rewitalizacji

Więcej na stronie:

www.rewitalizacja2.kielce.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt finansowany ze srodków UE - loga

 

 

Powrót