Roczniki

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” ISSN: 0137-2866

Rada Naukowa Zespół Redakcyjny
dr hab. prof. ASP Warszawa Dorota Folga-Januszewska / Polska
Ph Dr. Sylva Dvořáčková / Czechy
prof. Marek Ruszkowski / Polska
dr hab. Roman Batko / Polska
PhDr. Jiří Jurok / Czechy
Prof. Dr. Martin Eberle / Niemcy
prof. dr hab. Elżbieta Zybert / Polska (UW)
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina - Uniwersytet Warszawski/ Polska

prof. dr hab. Robert Kotowski - redaktor

Członkowie:

dr Agnieszka Kowalska-Lasek
dr Magdalena Śniegulska-Gomuła

 

ikona instrukcja dla autorów ikona rocznik muzeum narodowego

 

Czasopismo „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” (ISSN: 0137-2866) zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Od tego momentu Redakcja i Wydawca mogą posługiwać się tą informacją w kontaktach z otoczeniem naukowym i akademickim.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016.
ICV 2016 = 49.47
Wyznaczona ocena ICV za rok 2016 jest widoczna na liście czasopism
ICI Journals Master List 2016
oraz w Paszporcie czasopisma, w bazie ICI World of Journals.

 

Informacje dla autorów
ZASADY PRZYJMOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU ORAZ RECENZOWANIA, W „ROCZNIKU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH”:
1. Redakcja „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach” przyjmuje do druku oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły opatrzone pełnym aparatem naukowym i przygotowane zgodnie z zaleceniami Redakcji.
2. Złożenie maszynopisu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora, że praca nie była dotychczas drukowana i nie jest zgłoszona do druku w żadnym innym czasopiśmie.
3. Redakcja dokonuje pierwszej weryfikacji zgłoszonych do druku tekstów.
4. Artykuły, które uzyskały akceptację Redakcji, kierowane są do dwóch recenzentów spoza jednostki. W przypadku tekstów powstałych w języku innym niż język polski, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. W procedurze recenzyjnej zostaje zachowana anonimowość recenzentów i autorów zgłoszonych artykułów.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku rozbieżności Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są umieszczone na stronie internetowej
czasopisma.
6. Autor artykułu przyjętego do druku powinien w wyznaczonym przez Redakcję terminie ustosunkować się do treści recenzji (poprzez naniesienie odpowiednich poprawek w tekście artykułu) lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnił uwag recenzenta (w przypadku, kiedy nie zgadza się
z częścią recenzji).
7. Ostateczna decyzja o przyjęciu artykułu do druku należy do Redakcji.
8. Pełna elektroniczna wersja (pdf) „Rocznika MNKi” zostanie udostępniona na stronie internetowej czasopisma po upływie 2 lat, do tego czasu dostępne będą abstrakty.
9. Redakcja wprowadza zasady mające na celu przeciwdziałanie przypadkom ,,ghostwriting” oraz ,,guest authorship”, tj. wymaga od współautorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie (tzn. podania kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych
przy powstaniu publikacji). Odpowiedzialność za prawdziwość informacji ponosi autor ją zgłaszający.
10. Po przyjęciu tekstu do druku zostanie zawarta stosowna umowa licencyjna między Muzeum Narodowym w Kielcach (Wydawcą) a autorem tekstu.

PROCEDURA RECENZOWANIA
I. Kryteria oceny artykułu Skala ocen: 0-5 pkt.
1. Oryginalność stawianego problemu
2. Wartość naukowa / innowacyjność pracy
3. Poprawność przyjętych metod badawczych
4. Osiągnięty cel (w jakim stopniu autor wykonał postawione przed sobą zadanie badawcze)
5. Erudycja i stopień wykorzystania materiału bibliograficznego
6. Dobór ilustracji
7. Logika konstrukcji pracy / czytelność wywodu; poprawność językowa i stylistyczna
Ocena ogólna
II. Zalecenia recenzenta*
Przyjęto do druku bez poprawek
Przyjęto do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta
Przyjęto do druku po przeredagowaniu zgodnie z uwagami Recenzenta i po ponownej recenzji
Praca nie kwalifikuje się do druku
III. Uzasadnienie ....................................................................................................
IV. Uwagi / propozycje korekt w artykule ............................................................

Wersja papierowa jest wersją pierwotną „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach”.

Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.