Wydawnictwa

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, t. 28

Cena 45 zł + koszty wysyłki

Rok wydania 2013
Wydawnictwo naukowe
Format 23 x 16,5 cm
464 strony, 366 fotografii i ilustracji

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” jest cyklicznym wydawnictwem naukowym MNKi. W tomie 28. Dyrektor Naczelny i redaktor naukowy publikacji dr Robert Kotowski rekomenduje Czytelnikom najnowsze wyniki prowadzonych przez nas projektów i badań naukowych, zaprezentowanych w wyodrębnionych blokach tematycznych z zakresu historii, historii sztuki, konserwatorstwa, etnografii, archeologii i metodologii pracy muzealnej, w tym także szeroko rozumianej edukacji. Większość prezentowanych ustaleń opartych zostało na charakterystyce różnorodnych zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

Autorami publikacji są zarówno doświadczeni badacze, muzealnicy z dorobkiem naukowym, jak również początkujący, zdobywający pierwsze szlify w zakresie aktywności naukowej. Wśród podejmowanej tematyki dominują zagadnienia historyczne dotyczące tradycji niepodległościowych w regionie, biografistyki, życia codziennego w różnych okresach i środowiskach społecznych. Niektóre z artykułów wykraczają poza regionalny kontekst badań naukowych. Obok artykułów „Rocznik” zawiera recenzje, bibliografię i indeks osób.

Recenzenci: prof. Wojciech Iwańczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; redakcja dr Robert Kotowski; opracowanie redakcyjne: Emilia Zapała, zespół redakcyjny: Magdalena Śniegulska-Gomuła, Daria Dyktyńska, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, tłumaczenia Mieczysław Godyń.


Dalej:


Spis treści

Robert Kotowski, Od redakcji

Historia

Paweł Grzesik, Grób Nieznanego Żołnierza w Kielcach i Warszawie w świetle archiwaliów oraz zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

Barbara Maria Gawęcka, Dzieje pomnika Czynu Legionowego w Kielcach

Marian Gucwa, Sabina z Karnickich Morstinowa - pani na Kobylnikach 1857-1865. Losy majątku na podstawie źródeł

Łukasz Wojtczak, Starodruki w bibliotece Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Arkadiusz Toporski, Rozrywki rodziny Wielopolskich z Chrobrza w świetle korespondencji prywatnej z lat 1875-1937

Robert Kotowski, Książka, kino, teatr – rozrywki intelektualne młodzieży żeńskiej w międzywojennej Polsce

Anna Lewicka, Album kielecki z fotografii Henryka Poddębskiego


Historia sztuki

Małgorzata Osobińska, Wnętrza barokowej rezydencji. Charakterystyczne elementy wystroju i wyposażenia w odniesieniu do Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

Aleksander Stankiewicz, Galeria portretowa Jana Wielopolskiego (1700-1774), wojewody sandomierskiego

Joanna Kaczmarczyk, Wzory ikonograficzne w malarstwie Hadziewicza na przykładzie obrazów sakralnych woj. świętokrzyskiego

Magdalena Śniegulska-Gomuła, Polska porcelana (1797-1914) w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach

Anna Myślińska, Sztuka na ulicy. Polska ikonografia narodowa w zjednoczonej Europie

Sztuka ludowa

Janina Skotnicka, Malarstwo Marianny Wiśnios (dar Barbary i Czesława Erberów) w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach

Archeologia

Jolanta Gągorowska-Chudobska, Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych z Czerniejewa w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach

Konserwacja

Marek Mazurek, Martwa natura Francesco Fieravino ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach


Małgorzata Misztal, Obrazy Rafała Hadziewicza o tematyce religijnej – uwagi dotyczące budowy technicznej i problematyka konserwatorska na podstawie prac z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

Metodyka pracy muzealnej

Natalia Łakomska, Współczesna edukacja poza szkołą

Agnieszka Kowalska-Lasek, Sienkiewicz - dopełnienie. Nowa wystawa stała w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Agnieszka Masny, Strony domowe polskich muzeów narodowych

Paweł Grzesik, Konkurs Pałac - perła w przestrzeni, prace nagrodzone. Podsumowanie

Recenzje i omówienia

Daria  Dyktyńska, Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku. Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku

Marek Maciągowski, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939

Bibliografia

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Powrót