Wydawnictwa

Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939

Produkt niedostępny
Autor: Robert Kotowski
Rok wydania 2013
Wydawnictwo naukowe
Format 24 x 16,5cm, oprawa twarda
400 stron, 90 fotografii

Książka dr. Roberta Kotowskiego to opracowanie wprowadzające do obiegu naukowego nowe ustalenia. Podjęta w niniejszym opracowaniu problematyka, zaliczana jest do wyodrębnionej spośród wielu dziedzin badań historycznych – historii kobiet. Pomimo dużego zainteresowania tego typu badaniami, problematyka podjęta przez Autora nie była jeszcze przedmiotem głębokiej analizy w tak obszernym zakresie i z uwzględnieniem perspektywy gender. Niniejsza książka ma więc szanse stać się pionierskim opracowaniem i ważnym uzupełnieniem dotychczasowych studiów z tego zakresu.

Zakres rozprawy obejmuje tematykę życia codziennego w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce wybranej grupy społeczeństwa, którą stanowi młodzież żeńska, czyli dziewczęta w wieku od 12 do 18-19 lat.

Książka „Dziewczęta w mundurkach” jest analizą funkcjonowania tej generacji w okresie międzywojennym, a wnikliwa prezentacja wielu aspektów życia codziennego uczącej się młodzieży żeńskiej pozwoliła na stworzenie zbiorowego portretu przedwojennej polskiej nastolatki. Pomimo różnic, jakie dzieliły przedstawicielki tej grupy, w ich życiu, postawach, aspiracjach przeważały cechy wspólne, charakterystyczne dla uczęszczających do szkół średnich dziewcząt w badanym okresie

Rozprawa podzielona jest na dwie części: W szkole i Poza szkołą. W części pierwszej ukazana została organizacja szkolnictwa w badanym okresie, w drugiej – pozaszkolna codzienność: relacje panujące w rodzinie, organizacja czasu wolnego, przynależność do organizacji młodzieżowych, kościoła i seksualność.

Autor oparł swe rozważania w dużym zakresie na źródłach. Godne uwagi jest wykorzystanie przy analizowaniu niektórych zagadnień relacji osób starszych pamiętających z autopsji opisywane zagadnienia

Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło, redakcja Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, korekta Emilia Zapała, projekt graficzny okładki Tomasz Kozłowski, opracowanie graficzne Tomasz Olszewski.

Powrót