Zbiory

Kolekcja historyczna

Dokument wystawiony przez króla Aleksandra Jagiellończyka, potwierdzający wcześniejszy dokument wystawiony przez króla Jana Olbrachta, odnoszący się do dóbr Orawaby sezamu

Kraków, 12 lutego 1502

 

Zachowane w kolekcji historycznej archiwalia to m.in. dokumenty zawierające przywileje wydawane dla miast Kielecczyzny przez królów polskich i biskupów krakowskich, archiwalia z okresu Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, powstań narodowych, I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej .
Najstarsze w zbiorze są dokumenty pergaminowe, miejskie i cechowe z XV-XVII w. dotyczące Kielecczyzny, wydawane dla miast stanowiących własność biskupią przez biskupów krakowskich: Jana Konarskiego, Bernarda Maciejowskiego, Jakuba Zadzika, Kazimierza Łubieńskiego, Kajetana Sołtyka; dokumenty królewskie z przywilejami dla miast wystawiane m.in. przez Stefana Batorego, Jana Kazimierza, Władysława IV, Jana III Sobieskiego, Henryka Walezego.

Dokumenty z okresu Insurekcji kościuszkowskiej to patenty oficerskie, rozkazy, nagany z podpisami Tadeusza Kościuszki, oraz dokumenty drukowane m.in. Uniwersał połaniecki.

Kilka akt i dokumentów pochodzi z czasów Księstwa Warszawskiego, m.in. nominacje oficerskie z podpisami ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego oraz patenty na odznaczenia wojskowe.

Pamiątki po Jakubie i Janie Otto oraz Franciszku Kontrymowiczu, uczestnikach wojen napoleońskich, mówią o przebiegu służby wojskowej, odznaczeniach otrzymywanych w czasie jej trwania, zawierają także korespondencję ze zwierzchnikami, dzięki czemu stanowią cenne uzupełnienie archiwaliów dokumentujących udział Polaków w walce o wyzwolenie narodowe.

Cenna dla historyków przemysłu jest kolekcja dotycząca zakładów w Białogonie: Kronika „Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny zakładów Rządowo-Górniczych w Oddziale Białogon”, założona w 1842 roku w związku z zarządzeniem Dyrekcji Górniczej o sporządzaniu „rysów historycznych” poszczególnych zakładów oraz kilkadziesiąt rękopisów zawierających korespondencję dowódców Gwardii Ruchomej woj. krakowskiego oraz Komitetu Obywatelskiego Bezpieczeństwa Publicznego z Dozorstwem Fabryk Rządowych w Białogonie w sprawie dostawy broni dla powstańców 1830 - 1831.

Archiwalia z powstania styczniowego to m.in. zbiór kwitów i asygnacji wystawionych przez dowódców oddziałów powstańczych dla Tomasza Winnickiego, dzierżawcy dóbr ziemskich za pobrane artykuły żywnościowe w latach 1863 - 1864.

Dużą grupę stanowią dokumenty po Legionistach Józefa Piłsudskiego, m.in. kwity werbunkowe, przepustki, nominacje, patenty na odznaczenia itp.

Z materiałów do dziejów Kielc zachowała się księga miejska z lat 1789 - 1791 m.in. z protokołami posiedzeń władz miejskich – urzędu radzieckiego i ławniczego.
Powrót