Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Archeologia


Naramiennik, ozdoba, 1 poł. III okresu epoki brązu (1250-1200 lat p.n.e, brąz, 

Bogate, liczące dziesiątki tysięcy przedmiotów wykonanych ręką ludzką w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat, zbiory zabytków archeologicznych są jedną z najstarszych kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach. Historia ich gromadzenia liczy ponad 100 lat i sięga 1908 roku, kiedy to wraz z istnieniem Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego nastąpił rozwój systematycznych zainteresowań kolekcjonerskich miłośników i badaczy świętokrzyskich starożytności. W Dziale Archeologii przechowywane są zabytki przypadkowo odkrywane przez mieszkańców regionu, kolekcje przekazane przez dawnych zbieraczy i odkopane przez pierwszych archeologów-amatorów, a przede wszystkich zespoły przedmiotów wydobytych w trakcie ratowniczych i systematycznych badań wykopaliskowych.
W zbiorach znajdują się zabytki odkryte w Regionie Świętokrzyskim i reprezentują wszystkie epoki pradziejowe: paleolit, mezolit, neolit, epokę brązu, wczesną epokę żelaza, okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze i czasy nowożytne.
Do niezwykle cennych zespołów zabytków należą bogato zdobione naczynia gliniane z neolitycznego cmentarzyska kultury złockiej (2300-1800 r. p.n.e.) ze Złotej pod Sandomierzem.
W obszernej kolekcji zabytków z epoki brązu znajduje się skarb brązowy kultury łużyckiej z IX wieku p.n.e. znaleziony w Witowie oraz zespół naczyń glinianych z cmentarzyska w Rudce.
Z okresu wpływów rzymskich na pierwszym miejscu należy wymienić skarby denarów z Połańca i Skrobaczowa. Pierwszy ilustruje historię rzymskiego denara od II/I w. p.n.e. po początek I w. n.e., drugi mieści się w granicach czasowych między 106 a 196 r. n.e.
Cenną część zbiorów wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych stanowi skarb z XI w. z Łagownicy Starej składający się z 365 monet, głównie denarów krzyżowych oraz 35 tak zwanych „placków srebrnych”, jak również okazy broni i narzędzi żelaznych z grodzisk będących reliktami możnowładczych siedzib obronnych w Błotnicy, Włoszczowie, Koniecpolu, Szczekocinach.
Na średniowiecze datowana jest także kolekcja przepięknych, bogato zdobionych kafli piecowych odkrytych na zamkach w Bodzentynie i Pińczowie.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Grot oszczepu kultura łuzycka IV okres epoki brązu (1000-800 lat p.n.e.0 Archeologia
Grot oszczepu kultura mierzanowicka wczesna epoka brązu (2200-1600 lat p.n.e.) Archeologia
Grzebień kultura przeworska okres wpływów rzymskich, faza B2-C1 (ok. 80-260 la Archeologia
Kafel z aniołem tarczownikiem autor nieznany poł. XV w. Archeologia
Kafel z kobziarzem Autor nieznany 1 poł. XVI w. Archeologia
Kafel z wizerunkiem św. Jerzego Autor nieznany 1 poł. XVI w. Archeologia
Krzesiwo kultura przeworska okres wpływów rzymskich, faza B2-C1 (ok. 80-260 la Archeologia
Miecz Autor nieznany XIII w. Archeologia

Powrót