Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Archeologia


Naramiennik, ozdoba, 1 poł. III okresu epoki brązu (1250-1200 lat p.n.e, brąz, 

Bogate, liczące dziesiątki tysięcy przedmiotów wykonanych ręką ludzką w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat, zbiory zabytków archeologicznych są jedną z najstarszych kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach. Historia ich gromadzenia liczy ponad 100 lat i sięga 1908 roku, kiedy to wraz z istnieniem Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego nastąpił rozwój systematycznych zainteresowań kolekcjonerskich miłośników i badaczy świętokrzyskich starożytności. W Dziale Archeologii przechowywane są zabytki przypadkowo odkrywane przez mieszkańców regionu, kolekcje przekazane przez dawnych zbieraczy i odkopane przez pierwszych archeologów-amatorów, a przede wszystkich zespoły przedmiotów wydobytych w trakcie ratowniczych i systematycznych badań wykopaliskowych.
W zbiorach znajdują się zabytki odkryte w Regionie Świętokrzyskim i reprezentują wszystkie epoki pradziejowe: paleolit, mezolit, neolit, epokę brązu, wczesną epokę żelaza, okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze i czasy nowożytne.
Do niezwykle cennych zespołów zabytków należą bogato zdobione naczynia gliniane z neolitycznego cmentarzyska kultury złockiej (2300-1800 r. p.n.e.) ze Złotej pod Sandomierzem.
W obszernej kolekcji zabytków z epoki brązu znajduje się skarb brązowy kultury łużyckiej z IX wieku p.n.e. znaleziony w Witowie oraz zespół naczyń glinianych z cmentarzyska w Rudce.
Z okresu wpływów rzymskich na pierwszym miejscu należy wymienić skarby denarów z Połańca i Skrobaczowa. Pierwszy ilustruje historię rzymskiego denara od II/I w. p.n.e. po początek I w. n.e., drugi mieści się w granicach czasowych między 106 a 196 r. n.e.
Cenną część zbiorów wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych stanowi skarb z XI w. z Łagownicy Starej składający się z 365 monet, głównie denarów krzyżowych oraz 35 tak zwanych „placków srebrnych”, jak również okazy broni i narzędzi żelaznych z grodzisk będących reliktami możnowładczych siedzib obronnych w Błotnicy, Włoszczowie, Koniecpolu, Szczekocinach.
Na średniowiecze datowana jest także kolekcja przepięknych, bogato zdobionych kafli piecowych odkrytych na zamkach w Bodzentynie i Pińczowie.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Topór kultura ceramiki sznurowej neolit (3100-2900 lat p.n.e.) Archeologia
Topór kultura ceramiki sznurowej 3100-2300 p.n.e. Archeologia
Topór kultura ceramiki sznurowej 3100-2300 p.n.e. Archeologia
Wiór kultura pucharów lejkowatych neolit (V-IV tysiąclecie p.n.e.) Archeologia
Zapinka jednodzielna z podwiniętą nóżką kultura przeworska okres wpływów rzymskich, faza C (260-310 lat n.e.) Archeologia
Zausznica kopułkowata z zawieszkami na łańcuszkach Autor nieznany poł. X-poł. XI w. Archeologia
Zausznica typu Świątki Autor nieznany poł. X-poł. XI w. Archeologia
Zawieszka skroniowa kultura łużycka V okres epoki brązu (800-750 p.n.e.) Archeologia

Powrót