Zbiory online

Studium młodzieńca

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1997
Autor:Marian Czapla (1946-2016)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:120,5 x 90,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W1341

Sygn. l.g.r. / signed top left: czapla '97, olej, płótno / oil on canvas, 120,5 x 90,5 cm, dar / gift, 2016.

Bibl. / Lit.: Marian Czapla. W 30-lecie pracy twórczej [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach], Kielce–Warszawa 2002, kat. 19, s. 61, 154; Polski mężczyzna 1910-2010 / Polish Man 1910-2010, Katalog wystawy / Exhibition Catalogue, wybór i koncepcja / Selection and Concept I. Rajkowska, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2023, poz. 138, s. 259-260

Wyst. / Exh.: Polski mężczyzna 1910-2010, MNKi 2023

 

Marian Czapla (1946–2016)

Urodził się w Gackach koło Szydłowa na Kielecczyźnie, studiował w ASP w Warszawie (pracownie Stefana Gierowskiego, Haliny Chrostowskiej i Józefa Pakulskiego, dyplom 1972), wieloletni profesor malarstwa na macierzystej uczelni, współzałożyciel grupy artystycznej Sympleks S4 (obok Andrzeja Bąkowskiego, Mai Gumińskiej, Piotra Kasprzaka, Janiny Kowalewskiej-Tarkowskiej, Ryszarda Owczarka, Piotra Szemińskiego i Krzysztofa Wachowiaka). W trudnej epoce postmodernizmu wypracował własny styl nowoczesnego malarstwa sztalugowego, opierając się na żywym, fakturalnym kolorze i zmysłowej figuracji. Wychodząc od ciepło-zimnej abstrakcji, zawsze metaforycznie tytułowanej, a bliskiej warsztatowo europejskim mistrzowskim dokonaniom Nicolasa de Staëla czy Serge’a Poliakoffa, doszedł do osobistego figuralnego wariantu malarstwa moralitetu, które śmiało można porównać formalnie ze sztuką abstrakcyjnego ekspresjonisty Willema de Kooninga, a bardziej całościowo, biorąc pod uwagę duchową motywację, ze sztuką autentycznie religijnego katolika i paryżanina George’a Rouaulta, syna stolarza, autora, podobnie jak Czapla, licznych nieortodoksyjnych czarnokonturowych, bogatych malarsko przedstawień Chrystusa (w tym veraikonów) i Madonny. Najświeższe relacje połączyły Czaplę z Nowymi Dzikimi (Neue Wilde), choć jego obrazy pozostają zawsze kolorystycznymi ucztami. Prace także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i wielu kolekcjach prywatnych.

Born in Gacki near Szydłów in the Kielce region, he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Ateliers of Stefan Gierowski, Halina Chrostowska and Józef Pakulski, graduation 1972), for years professor of painting there, co-founder of the art group Sympleks S4 (along with Andrzej Bąkowski, Maja Gumińska, Piotr Kasprzak, Janina Kowalewska-Tarkowska, Ryszard Owczarek, Piotr Szemiński and Krzysztof Wachowiak). Partly living in the difficult postmodern period he worked out original idiosyncratic style of contemporary easel painting of his own based on vivid and violent impasto colour and very sensual figuration. To begin with warm/cold abstract painting always metaphorically titled and of masterly form much alike European works of art by Nicolas de Staël or Serge Poliakoff, the painter developed very personal figurative version of ethically concerned painting which in terms of forms one may undoubtedly compare with the art of Abstract Expressionist Willem de Kooning, but more intrinsically with the work of a devout Catholic Parisian Expressionist George Rouault, son of a furniture maker, the author of, like Czapla himself, many unorthodox, passionate, vibrantly pictorial with heavy dark contour representations of Christ (Vera icons including) and Madonna. The latest relations linked Czapla with the Neue Wilde art trend, but his paintings are always colouristic feasts. His works are also in the collection of the National Museum in Warsaw and many private collections.