Jasne dowody między niezliczonemi w chrześciaństwie sektami...

Preiss F.E., Jasne dowody między niezliczonemi w chrześciaństwie sektami prawdziwy powszechny chrystusów kościół oczywiście, y gruntownie pokazujące, które zwiedzionym dyssydentom do pilney uwagi z przychylności ku ich zbawieniu; prawowiernym zaś katolikom ku potwierdzeniu w s. katolickiey wierze pod zaszczytem imienia jaśnie oświeconego XCIA JMCI Kajetana Ignacego Sołtyka biskupa krakowskiego, xiążęcia siewierskiego podał X. Franciszek Erazm Preiss 
Sandomierz, 1766
MNKi/MBM/13574/SI

 

Jasne dowody...

 

Ksiądz Franciszek Erazm Preiss (1727–1805), autor starodruku, urodził się w Olsztynie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił funkcję wikariusza kościoła kolegiackiego w Kielcach. Wykładał teologię moralną w Seminarium Duchownym w Kielcach. W czasie wydawania opisywanej publikacji pełnił funkcję podkustosza kolegiaty kieleckiej, o czym świadczy zapis na stronie tytułowej starodruku.

 

Jasne dowody...

 

Około 1770 roku został plebanem w kościele w Zagnańsku i funkcję tę wykonywał do swojej śmierci w 1805 roku.

Książka została wydana w Sandomierzu w drukarni zakonu jezuitów, który dał początek drukarstwu zakonnemu. Główną ideą zakładania takich drukarń była walka z szerzącym się różnowierstwem. W późniejszym czasie wydawano również dzieła z zakresu teologii i filozofii, podręczniki szkolne, druki dewocyjne oraz panegiryki. 

Starodruk jest dedykowany ówczesnemu biskupowi krakowskiemu Kajetanowi Ignacemu Sołtykowi (1715–1788) i dotyczy władzy papieskiej. 

 

Jasne dowody...

 

Publikacja została zakupiona do zbiorów Biblioteki Muzealnej w 1973 roku. Pierwszym właścicielem starodruku była prawdopodobnie biblioteka Kolegium Jezuickiego w Łomży (1614–1773), o czym świadczy nota na stronie tytułowej. Potem pozycja prawdopodobnie trafiła do księgozbioru A. Samina (nosiła nr H 22).

Oprac. Bogusława Skrzypczak

Bibliografia

Krześniak-Firley D., Firlej W., Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów działających na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX w., „Hereditas Monasteriorum” 2016, vol. 8, s. 159–239.
Kumor B., Preiss Franciszek Erazm, w: Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 418–419.
Smorąg E., Drukarnia jezuicka w Sandomierzu w XVIII wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1965, R. 9, s. 35–67.

Powrót