Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania ekspozycji w oddziale Dawny Pałac Biskupów Krakowskich 

 

WSTĘP DO MUZEUM
1. Zwiedzanie ekspozycji oddziałów Muzeum Narodowego w Kielcach odbywa się w ustalonych Zarządzeniami Dyrektora Muzeum godzinach, po uregulowaniu opłaty za bilet wstępu w kasie muzealnej.
2. Ceny biletów na poszczególne ekspozycje regulują Zarządzenia Dyrektora Muzeum.
3. Wstęp ulgowy lub bezpłatny przysługuje osobom upoważnionym w myśl „Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.06.2008r., Dz. U. Nr 169 poz. 994 (do wglądu w kasach oddziałów) za okazaniem stosownego dokumentu oraz bezpłatny opiekunom grup szkolnych (1 opiekun w grupie do 10 osób) i przewodnikom świętokrzyskim.
4. Wstęp bezpłatny na wystawy stałe obowiązuje w niedziele.
5. W poniedziałki oddział Dawny Pałac Biskupów Krakowskich jest nieczynny.

 

ZWIEDZANIE MUZEUM
1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.
2. Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
3. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w danym oddziale.
4. Grupy muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.
5. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w utrzymaniu porządku i dyscypliny w grupie.
6. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie to 40 osób łącznie z opiekunami - koordynator grup zwiedzających odpowiedzialny jest za podział grupy (przekraczającej 40 osób) na dwie mniejsze i powiadomienie o tym prowadzących.
7. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się za odpłatnością.
8. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania:
Oddział Pałac Biskupów Krakowskich – telefonicznie od wtorku do niedzieli, w godz. 10-18: (41) 344 40 15 wew. 243 lub (41) 344 23 18, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15.30: (41) 344 40 15 wew. 239 lub /+48/ 660 957 875; e-mailem: edukacja@mnki.pl
W celu dokonania rezerwacji należy podać adres instytucji, telefon i e-maila opiekuna grupy, wielkość grupy i wiek uczestników.
9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy dokonać zawiadomienia pisemnie, drogą mailową, faxem bądź telefonicznie, najpóźniej 2 dni przed dokonanym terminem rezerwacji.

10. W przypadku rezygnacji z rezerwacji później niż dwa dni przed ustalonym terminem zamawiający zobowiązany jest do zwrotu 50% kosztów realizacji działania.
11. Osoby zwiedzające indywidualnie nie rezerwują wstępu do Muzeum.
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń przewodnika i opiekunów ekspozycji.
13. Z powodu prac remontowo-budowlanych, przerw konserwatorskich, wynajmu sal, itp. część ekspozycji lub cała ekspozycja może być wyłączona ze zwiedzania. Odpowiednia informacja zamieszczona będzie w tym wypadku przy kasach biletowych i na stronie internetowej. 

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE I OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
1. Dzieci niepełnoletnie mogą poruszać się po ekspozycjach jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
2. Okrycia wierzchnie oraz bagaż, a szczególnie duże torby i pakunki należy pozostawiać w szatni. 
3. Na terenie ekspozycji w oddziale obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 • spożywania artykułów spożywczych,
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających,
 • zwiedzania ekspozycji po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 • ślizgania się po posadzkach,

 

ZASADY FOTOGRAFOWANIA WNĘTRZ MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I JEGO ODDZIAŁÓW

 • tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora,
 • utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem jest teren, obiekty oraz ekspozycje oddziału Dawny Pałac Biskupów Krakowskich nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych,
 • utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem jest teren, obiekty oraz ekspozycje oddziału Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • niedozwolone jest fotografowanie ekspozycji, muzealiów i wnętrz oddziału Dawny Pałac Biskupów Krakowskich przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu,
 • tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem jest teren, obiekty oraz ekspozycje oddziału Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • dokumentowanie imprez, spotkań i obiektów muzealnych do celów dziennikarskich jest bezpłatne, lecz wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej i uzgodnienia z Dyrektorem.

 

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Art. 81.
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1)   osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2)   osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza.
 
OCHRONA MUZEUM
Oddziały Muzeum Narodowego w Kielcach chronione są przez Wewnętrzną Służbę Ochrony działające na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 145, poz. 1221).