Aktualności

Przebieg prac w Wiślicy

Aktualnie (lato 2020) udało się zrealizować odcinek korytarza podziemnego w konstrukcji żelbetowej przy kolegiacie od strony północnej. Częściowo wykonane zostały segmenty tunelu i nadal trwają prace nad pozostałymi od strony południowej kolegiaty. Na ukończeniu są prace konstrukcji żelbetowej pawilonu archeologicznego. Podjęto również badania archeologiczne za prezbiterium (pomiędzy nowopowstającym pawilonem a kolegiatą).  

Zakończono prace terenu surowego i wykonano izolacje dachu pawilonu. Kontynuowane są kolejne sekcje przylegające do prezbiterium od strony południowej i wschodniej.
W podziemiach kolegiaty zakończono prace zabezpieczające (malowanie stropu konstrukcji).

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE MODERNIZACJI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY

 

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii EuropejskiejDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Powrót