Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

 FE_POISDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

W ramach VIII osi Priorytetowej Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje wniosek pt. Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. Projekt ten pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Projekt przewiduje ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego, tj.: pawilonu archeologicznego, rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy oraz dzwonnicy. Prace pozwolą na zwiększenie atrakcyjności najcenniejszych, unikatowych zabytków Wiślicy, poprzez ich konserwację, restaurację oraz ekspozycję, wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zwiększenie bezpieczeństwa najcenniejszych zabytków narodowych poprzez montaż instalacji zabezpieczających przed kradzieżą i zniszczeniem zabytków nieruchomych, poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup wyposażenia i sprzętu do działalności kulturalno-edukacyjnej i przygotowywania ekspozycji, upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez inicjowanie projektów badawczych i edukacyjnych. Nastąpi rozwój kompetencji społecznych i wzrost integracji społecznej poprzez wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej z wykorzystaniem nowych form uczestnictwa w kulturze, nowego programu merytorycznego.

Pawilon archeologiczny, podziemia pod Bazyliką, dzwonnica w ramach modernizacji zostaną połączone w jedną ścieżkę turystyczną, co przyczyni się do uatrakcyjnienia szlaku zwiedzania. Realizacja projektu przyczyni się do powstania unikatowego na skalę Polski i Europy szlaku zamykającego wszystkie najważniejsze wiślickie zabytki w całość tworząc kompleks muzealny.

Prace składające się z przebudowy i rozbudowy Pawilonu Archeologicznego w miejscu istniejącego pawilonu ochronnego nad reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną, modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty, adaptacja budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb Muzeum Archeologicznego w Wiślicy oraz prace archeologiczne i konserwatorskie reliktów, zakup, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego na potrzeby ekspozycji oraz montaż instalacji zabezpieczających. Prace te realizowane będą w latach 2018-2021.

 

GALERIA

 

 UWAGA!

Muzeum Narodowe w Kielcach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, przy pomocy opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (nadużycia.pois@mr.gov.pl) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.