Modernizacja
Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Województwa Świętokrzyskiego

W ramach VIII osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. Projekt ten pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Wartość projektu: 26.065.163,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych

 

  • Projekt przewiduje ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego, tj.: pawilonu archeologicznego, rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy. Prace pozwolą na zwiększenie atrakcyjności najcenniejszych, unikatowych zabytków Wiślicy, poprzez ich konserwację, restaurację oraz ekspozycję, wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zwiększenie bezpieczeństwa najcenniejszych zabytków narodowych poprzez montaż instalacji zabezpieczających przed kradzieżą i zniszczeniem zabytków nieruchomych, poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup wyposażenia i sprzętu do działalności kulturalno-edukacyjnej i przygotowywania ekspozycji, upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez inicjowanie projektów badawczych i edukacyjnych. Nastąpi rozwój kompetencji społecznych i wzrost integracji społecznej poprzez wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej z wykorzystaniem nowych form uczestnictwa w kulturze, nowego programu merytorycznego.
  • Pawilon archeologiczny, podziemia pod Bazyliką, w ramach modernizacji zostaną połączone w jedną ścieżkę turystyczną, co przyczyni się do uatrakcyjnienia szlaku zwiedzania. Realizacja projektu przyczyni się do powstania unikatowego na skalę Polski i Europy szlaku zamykającego wszystkie najważniejsze wiślickie zabytki w całość tworząc kompleks muzealny.
  • Prace składające się z przebudowy i rozbudowy Pawilonu Archeologicznego w miejscu istniejącego pawilonu ochronnego nad reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną, modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty, adaptacja budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb Muzeum Archeologicznego w Wiślicy oraz prace archeologiczne i konserwatorskie reliktów, zakup, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego na potrzeby ekspozycji oraz montaż instalacji zabezpieczających. Prace te realizowane będą w latach 2018-2021.

 

Dotychczas zgodnie z harmonogramem przeprowadzono:

Prace budowlane - wrzesień 2021

Prace remontowe są już na etapie końcowym. Układany jest chodnik z płyt kamiennych oraz trwa zagospodarowanie terenów zielonych przy kolegiacie. W korytarzu  podziemnym kontynuowany jest montaż ścianki aluminiowej, malowane są ściany oraz sufit. W trakcie montażu jest instalacja elektryczna (gniazdka, oprawy), a także ceramika sanitarna. Przed pawilonem montowane są barierki przy schodach.

POSTĘPY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

Prace budowlane - lipiec 2021

Aktualnie kontynuowane są prace wykończeniowe w pawilonie archeologicznym, gdzie rozpoczął się montaż elewacji zewnętrznej. Instalowana jest wentylacja, elektryka oraz klimatyzacja w pawilonie i całym podziemnym korytarzu. Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni wokół kościoła, kontynuowane są prace brukarskie. Zakończono montaż drzwi aluminiowych i stalowych w całym obiekcie.
POSTĘPY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

Prace budowlane - czerwiec 2021

Trwają prace związane z betonowaniem stropu korytarza podziemnego od frontu kościoła. Miejsce mają również roboty drogowe przed pawilonem archeologicznym, jak również prace wykończeniowe w jego wnętrzu. W korytarzu podziemnym kontynuowane są prace konserwacji prewencyjnej ścian.

POSTĘPY PRACGALERIA ZDJĘĆ

Prace budowlane - kwiecień 2021 

Aktualnie mają miejsce prace wykończeniowe (układanie płytek, zabudowa płytami kartonowo –gipsowymi ) oraz konstrukcyjno – żelbetowe na ostatnim odcinku korytarza podziemnego przy frontowej części kolegiaty. Przeprowadzane są również prace izolacyjne na stropach w części wschodniej korytarza, instalacyjne: wentylacji, klimatyzacji, wodno– kanalizacyjne i elektryczne i konserwatorskie w pawilonie i w podziemiach bazyliki. Zakończono polowe badania archeologiczne.

POSTĘPY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

Prace archeologicze i budowlane - ciąg dalszy (styczeń 2021)

Zostały zakończone prace żelbetowe korytarza podziemnego (od strony północnej, południowej i wschodniej). Rozpoczęto badania archeologiczne części frontowej kolegiaty. Obecnie trwają prace archeologiczne na obszarze Placu Solnego. W korytarzu podziemnym wykonywane są prace instalacyjne (wentylacja, elektryczność, woda). W dalszym ciągu prowadzone są prace konserwatorskie  w podziemiach kolegiaty i przy reliktach kościoła  św. Mikołaja.

POSTĘPY PRAC - GALERIA  ZDJĘĆ

 

Prace archeologiczne i budowlane - ciąg dalszy

Przystąpiono do zabezpieczenia terenu nad wykopaliskami archeologicznymi od frontu kolegiaty. Od strony północnej i południowej zakończono roboty konstrukcyjne przy budowie korytarza podziemnego. Od wschodu są na ukończeniu badania archeologiczne, konstrukcyjne korytarza oraz pomieszczeń podziemnych. Trwają prace konserwacyjne w podziemiach kolegiaty i przy reliktach kościoła św. Mikołaja. Zakończono budowę dachu zielonego na pawilonie.

POSTĘPY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

 

Koniec prac zabezpieczających w podziemiach kolegiaty (wrzesień 2020)

Zakończono prace terenu surowego i wykonano izolacje dachu Pawilonu. Kontynuowane są kolejne  sekcje przylegające do prezbiterium od strony południowej i wschodniej.
W podziemiach kolegiaty zakończono prace zabezpieczające (malowanie stropu konstrukcji).

POSTĘPY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

 

Prace archeologiczne i budowlane - ciąg dalszy (lato 2020)

Zrealizowano odcinek korytarza podziemnego w konstrukcji żelbetowej przy kolegiacie od strony północnej. Częściowo wykonane zostały segmenty tunelu i nadal trwają prace nad pozostałymi od strony południowej kolegiaty. Na ukończeniu są prace konstrukcji żelbetowej pawilonu archeologicznego. Podjęto badania archeologiczne za prezbiterium (pomiędzy nowopowstającym pawilonem a kolegiatą).

POSTĘPY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

 

Prace archeologiczne i budowlane - ciąg dalszy (wiosna 2020)

W kolejnych etapach projektu w Wiślicy trwają prace archeologiczne, odsłaniane są kolejne odcinki wzdłuż kolegiaty. Prace będą trwały do końca tego roku. Jednocześnie kontynuowane są prace budowlane - powstają kolejne odcinki podziemnego korytarza łaczącego podziemia pod bazyliką z pawilonem archeologicznym.

PRACE BUDOWLANE I KOLEJNE ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE - GALERIA ZDJĘĆ

 

Wyburzenie pawilonu archeologicznego, prace w podziemiach Bazyliki (rok 2020)

28 lutego 2020 roku doszło do przełomu prac i spektakularnego wyburzenia pawilonu archeologicznego. Po przeszło 50 latach pawilon został rozebrany po wcześniejszym odpowiednim zabezpieczeniu reliktów kościoła św. Mikołaja i kaplicy grobowej.
Prace trwają również w podziemiach pod Bazyliką, gdzie oprócz demontażu barierek wzdłuż galerii odbywają się działania konserwatorskie i zabezpieczające najcenniejsze relikty.

WYBURZENIE PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO - GALERIA ZDJĘĆ

Kontynuacja prac budowlanych, wykopaliskowych, dokumentacja (rok 2020)

Obecnie wielobranżowe prace prowadzone są równolegle w kilku obszarach. Oprócz prac wykopaliskowych prowadzone są prace budowlane przy pawilonie archeologicznym.
Badania archeologiczne są dokumentowane w sposób przestrzenny, trójwymiarowy, z wykorzystaniem wszystkich najnowszych urządzeń, które służą do zapisu przestrzennego. To wszystko ma stworzyć materiał, który pokaże rekonstrukcję poszczególnych poziomów wokół kolegiaty i w przyszłości będzie wykorzystany w ekspozycji muzealnej.

CIĄG DALSZY PRAC - GALERIA ZDJĘĆ

Rozpoczęcie prac budowlanych (rok 2019)

Na początku roku 2019 wyłoniona została kancelaria obsługująca projekt prawnie – w zakresie zamówień publicznych. Natomiast jesienią rozstrzygnięto dwa postępowania przetargowe, w wyniku których wybrano nadzór inwestorski nad inwestycją oraz głównego wykonawcę robót
2 października 2019 roku przystąpiono do prac budowlanych: przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy, czego następstwem jest zamknięcie Oddziału w Wiślicy dla ruchu turystycznego do odwołania. W ofercie pozostają zajęcia edukacyjne. 9 października 2019 odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i przedstawicieli dyrekcji Muzeum Narodowego w Kielcach, podczas której poinformowano o przebiegu dotychczasowych prac oraz plananch na kolejne etapy projektu.

KONFERENCJA PRASOWA - GALERIA ZDJĘĆ

PRACE BUDOWLANE - GALERIA ZDJĘĆ


Ekspertyzę techniczną stanu Bazyliki (rok 2018)
Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z decyzji ŚWKZ przeprowadzono ekspertyzę techniczną stanu Bazyliki w Wiślicy stwierdzającą stan bezpieczeństwa konstrukcji (kondycji) i przydatności do użytkowania, przy uwzględnieniu oddziaływania wywołanego przy pracach budowlanych i późniejszym użytkowaniu muzeum, a także ekspertyzę stanu podłoża gruntowego. Jej wyniki potwierdziły zasadność i prawidłowość rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektu budowlanego
Badania archeologiczne przy użyciu georadaru (rok 2018)
Wykonano niedestrukcyjne badania archeologiczne z użyciem dwóch nieinwazyjnych metod pomiaru georadarem GPR i pomiary techniką tomografii elektrooporowej ERT terenu placu przykościelnego. Wiedza pozyskana podczas badań będzie pomocna przy ewentualnym późniejszym poszukiwaniu rozwiązań technicznych i technologicznych.   

BADANIA ARCHEOLOGICZNE I EKSPERTYZY TECHNICZNE - GALERIA ZDJĘĆ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 UWAGA!

Muzeum Narodowe w Kielcach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, przy pomocy opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.