Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz.7: lato 2020

Prac remontowych ciąg dalszy.
Udało się zrealizować odcinek korytarza podziemnego w konstrukcji żelbetowej przy kolegiacie od strony północnej. Częściowo wykonane zostały segmenty tunelu i nadal trwają prace nad pozostałymi od strony południowej kolegiaty. Na ukończeniu są prace konstrukcji żelbetowej pawilonu archeologicznego. Podjęto również badania archeologiczne za prezbiterium (pomiędzy nowopowstającym pawilonem a kolegiatą).  

projekt

Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót