Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz. 8: wrzesień 2020

Zakończono prace terenu surowego i wykonano izolacje dachu pawilonu. Kontynuowane są kolejne sekcje przylegające do prezbiterium od strony południowej i wschodniej.
W podziemiach kolegiaty zakończono prace zabezpieczające (malowanie stropu konstrukcji).

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii EuropejskiejDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót