Partnerzy

Organizacje pozarządowe 2018

Fundacja Kultury Bez Barier
Misją Fundacji Kultury bez Barier jest udostępnianie kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Promujemy kulturę włączania, zajmujemy się tworzeniem i konsultowaniem rozwiązań w muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury, a także prowadzimy warsztaty i szkolenia w całej Polsce.

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce
Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W Europie i Ameryce Północnej niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym.

Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się, by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Nasi beneficjenci biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, otrzymują od nas w trakcie ich trwania niezbędne materiały szkoleniowe, jak chociażby podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.

Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jesteśmy obecni w każdym powiecie w Polsce. Działamy aktywnie także za granicą jako członek Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.

Od ponad 60 lat skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesiemy wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom.

Placówki 2018

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych i dysponuje 76 miejscami. Jako jednostka pomocy społecznej funkcjonuje od 1958 roku. Dom usytuowany jest w dzielnicy, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, a niezaprzeczalnymi walorami jest dominująca w dzielnicy zieleń leśna i parkowa oraz bliskie sąsiedztwo obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach
Misją Domu jest prezentowanie i kształtowanie świadomych postaw opiekuńczych wśród pracowników, dzięki którym problemy i trudności osób w nim zamieszkujących będą traktowane indywidualnie, z należytą powagą i szacunkiem. Misja Domu ukierunkowana jest na kształtowanie wrażliwości na ludzkie potrzeby, dostrzeganie ich i bezinteresowne na nie reagowanie.

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach
Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach w szczególności należy zapewnienie całodobowej opieki, zaspokojenie potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości), świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach
Poza całodobową opieką udzielamy naszym mieszkankom różnego rodzaju wsparcia, m.in. w ramach terapii prowadzimy zajęcia dostosowane do ich potrzeb i stanu zdrowia. Jak wynika z naszych obserwacji, organizowanie wyjść do obiektów kultury (muzea, teatr, filharmonia) znacznie poprawia integrację podopiecznych ze środowiskiem, rozwój i odkrywanie zainteresowań oraz ogólną aktywizację. Ma zatem istotne walory terapeutyczne, stanowi pewien trening funkcjonowania społecznego i wyraźnie wpływa na rehabilitację społeczną osób z problemami zdrowia psychicznego. Nasze mieszkanki im bardziej są aktywne na różnych polach, tym dłużej lepiej się czują.

Kielecki Dom Pod Fontanną
Adresowany jest do osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Tworzy warunki i szanse takiego rozwijania własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem. Powstanie Kieleckiego Domu pod Fontanną było etapem wdrażania projektu realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dom-Klub założył Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego we współpracy z Miastem Kielce i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, Biura Turystycznego ABEX, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Biura Brokerskiego. W tworzenie KDpF zaangażowane były osoby o różnym wykształceniu i doświadczeniu życiowym. Wiele z nich same doznały kryzysów zdrowia psychicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Seniora, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Zespół Profilaktyki Rodzinnej miały możliwość korzystać z projektu „Muzeum bliżej nas”. Podopieczni Zespołu Profilaktyki Rodzinnej wraz z dziećmi brali udział w warsztatach artystycznych: tkackich, malarskich, literackich, ale też ciekawych, twórczych zajęciach w pięknym ogrodzie włoskim Muzeum Narodowego. Ponadto Wolontariat MOPR w Kielcach organizował wraz z Muzeum Dzień Dziecka.

Udział naszych podopiecznych oraz osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach pozwala na pobudzanie ekspresji, wpływa na rozwój inteligencji emocjonalnej oraz zdolności empatycznych.

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu C
Jesteśmy ośrodkiem dla osób z różnymi typami demencji, staramy się odwiedzać muzea kieleckie. Niestety nie zawsze pełna oferta jest dla nas dostępna, dlatego też takie spotkanie jest dla nas, terapeutów, bardzo ważne.

Świetlica „Pod Aniołem” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach
Jesteśmy placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przychodzą do nas dzieci z rodzin często dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ich rodzice nie odwiedzają muzeów i nie proponują tego swoim pociechom. Płatne wycieczki szkolne są przez wychowanków omijane. Dlatego szczególną wartość miało dla nas uczestnictwo w projekcie „Muzeum bliżej nas”. Pozwoliło na częstsze odwiedzanie oddziałów Muzeum Narodowego. Proponowana przez Państwa oferta, szczególnie warsztatowa, umożliwiała walkę ze stereotypem „nudnego miejsca” i w atrakcyjnej formie ukazywała zgromadzone zbiory.

Uczelnie i szkoły 2018

Instytut Sztuk Pięknych Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach

Szkoła Podstawowej nr 14 Specjalna w Kielcach
Współpraca z Muzeum jest bardzo wartościowa, ponieważ lekcje muzealne, połączone z warsztatami, stałe i czasowe wystawy wspierają proces edukacyjny i wychowawczy dzieci i młodzieży. Zajęcia dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej pozwalają uczniom  w sposób czynny zdobywać wiedzę, umożliwiają aktywne uczenie się przez działanie i przeżywanie. Muzeum poszerza  możliwości stosowania metod aktywizujących w nauczaniu, urozmaica sposób zdobywania wiedzy, wyrabia nawyk korzystania z różnych źródeł informacji. Udział w warsztatach daje szansę na realizację własnych pomysłów, osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości, stawania się twórcą, a nie tylko odbiorcą kultury. Poprzez kontakt z ośrodkami kultury wyrabia w młodzieży właściwy stosunek do wytworów kultury, rozbudza związek z regionem.

Organizacje wspierające 2018

Forum Edukatorów Muzealnych
Główne idee organizacji:
* integrowanie muzealników zajmujących się działalnością edukacyjną,
* uświadomienie całemu środowisku muzealników wagi i znaczenia edukacji muzealnej,
* rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem programów edukacyjnych,
* działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji muzealnej w systemie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej,
* dążenie do podniesienia jakości oferty muzeów skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Laboratorium Muzeum
Główną ideą projektu Laboratorium Muzeum jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni eksperci wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, przedyskutują rozwiązania i koncepcje wypracowane na gruncie międzynarodowej teorii muzeologicznej w odniesieniu do praktyki pracy w konkretnych placówkach, wreszcie wspólnie poszukają rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy.

Muzealny Think-Tank
Misją przewodnią organizacji jest przywracanie i ochrona pamięci historii Żydów polskich, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Główną wizją jest tworzenie nowoczesnego muzeum, centrum edukacji i kultury, platformy dialogu społecznego – instytucji oferującej głębokie doświadczenie i promującą nowe standardy obcowania z historią.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy medialni 2018

 charaktery  http://dialogpheniben.pl/kwartalnik/ TVP3 Kielce Radio Kielce logo radio em kielce

 

Sponsorzy 2018

Buskowianka Zdrój http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/