Regulamin

REGULAMIN

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa MUZEOTERAPIA „Sposób na trudne emocje”

Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

6–7 listopada 2023

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA „Sposób na trudne emocje” jest Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym.
 3. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 4. Konferencja jest transmitowana online.
 5. Dostęp do transmisji jest bezpłatny, ogólnodostępny i bez konieczności rejestracji. Link do transmisji będzie udostępniony na stronie internetowej www.mnki.pl oraz muzealnym Facebooku.
 6. Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba zainteresowana problemami muzeoterapii, która zostanie zaakceptowana przez Organizatora.
 7. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego wysłuchania prelekcji V Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA w gmachu Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.
 8. Uczestnictwo w Konferencji nie daje prawa do wygłoszenia referatu.
 9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA „Sposób na trudne emocje” i obowiązują wszystkich Uczestników.
 10. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator prosi o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: muzeoterapia@mnki.pl.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń Organizatora.
 13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 14. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w planie Konferencji.
 15. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA „Sposób na trudne emocje” jest przesłanie formularza zgłoszeniowego i akceptacja zgłoszenia przez Organizatora.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres: muzeoterapia@mnki.pl lub dostarczyć go do Muzeum Narodowego w Kielcach na adres pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce. Formularz jest dostępny na stronie internetowej: https://mnki.pl/pl/muzeoterapia/formularz_zgloszeniowy.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 19 października 2023.
 4. Organizator drogą mailową potwierdza zakwalifikowanie Uczestnika do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA „Sposób na trudne emocje” do 26 października 2023.

 

 WIZERUNEK UCZESTNIKA KONFERENCJI

 1. Uczestnik biorący udział w Konferencji oświadcza, że wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo zgodę na wykorzystanie, używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Muzeum Narodowe w Kielcach do celów reklamowych, promocyjnych (np. na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych), archiwizacyjnych (w zakresie nagrań i fotorelacji), edukacyjnych, dydaktycznych związanych z działalnością Organizatora oraz do celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań).
 2. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania jego wizerunku.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO) Muzeum Narodowe w Kielcach informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, reprezentowane przez Dyrektora MNKI.
 2. Muzeum Narodowe w Kielcach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce. Kontakt z Inspektorem w celu uzyskania dodatkowych informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych możliwy jest przez e-mail: iod@mnki.pl.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 1. udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA „Sposób na trudne emocje”, a także rejestracji Uczestnika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie akceptacji Regulaminu.
 2. przeprowadzenia Konferencji i w celach edukacyjnych, dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
 1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane innym podmiotom, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: pracownicy Administratora tj. osoby, które są upoważnione i które mogą przetwarzać dane na wyraźne polecenie i upoważnienie Administratora, przez co nie wymagają odrębnych umów powierzenia.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów Konferencji.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych jest obowiązkowa.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów konferencji, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konferencji MUZEOTERAPIA. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków.
 8. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.