Regulamin sklepu

 

 

Koszty wysyłki są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej.

Dokładne informacje można uzyskać pisząc na adres: p.chudobski@mnki.eu
lub kontaktując się telefoniczne (od poniedziałku do piątku)
41 344 40 17 wew. 253 (w godz. 7.30 - 11.30).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

I.Słowniczek:

 1. Sprzedający: Muzeum Narodowe w Kielcach, adres: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, NIP: 959-19-82-234, REGON: 366209736, tel. (0-41) 344-40-15
 2. Sklep internetowy/Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mnki.pl/, prowadzony przez Sprzedającego i stanowiący jego własność, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary- wydawnictwa muzealne.
 3. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; osoba fizyczna pełnoletnia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również Konsument).
 4. Zamówienie: czynność polegająca wybraniu właściwych towarów w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedający potwierdza przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta lub adres podany przez Klienta.
 5. Czas realizacji Zamówienia: okres czasu, w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Klienta (vide pkt.10)Za datę realizacji zamówienia przyjmuje się datę nadania przesyłki do klienta.
 6. Informacje handlowe: cenniki, opisy i inne informacje, znajdujące się na stronie internetowej sklepu.
 7. Płatność: czynność dokonywana przez Klienta, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu przelewu bankowego na konto Sprzedającego.
 8. Rezygnacja z zamówienia: Brak dokonania przez Klienta płatności  (vide cz. III, pkt.11)

 

Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 1. Wstęp
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mnki.pl/ oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów - wydawnictw muzealnych.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej.
 5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.


III. Składanie zamówień.

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym są składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.chudobski@mnki.eu  lub pisemnie na adres siedziby: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy oferowanym towarze zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (ust. 7).
 5. Składając zamówienie, Klient powinien wskazać – w treści e-maila lub w treści pisma przesłanego do Sprzedającego wybrane towary oraz rodzaj przesyłki pocztowej (priorytetowa lub ekonomiczna).
 6. Cena wysyłki ustalana jest po zważeniu wybranych przez Klienta towarów, na podstawie Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej.
 7. Niezwłocznie po ustaleniu ceny wysyłki, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego na adres podany przez Klienta z informacją o zamówionych produktach, końcowej kwocie do zapłaty oraz numerze konta bankowego, na które należy dokonać płatności. Klient w wiadomości zwrotnej potwierdza zawarcie umowy oraz podaje także Sprzedającemu dane niezbędne do wysyłki.
 8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę, powinien przekazać taką informację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego do Sprzedającego, podając niezbędne dane.
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za towar oraz za dostawę.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 11. Jeżeli Klient nie dokona płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia bądź nie odbierze przygotowanego towaru, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Operatora Pocztę Polską.
  Reklamacja towaru
 13. Prawo do odstąpienia od umowy/zwrot produktów
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. Towar posiada wadę prawną, jeżeli sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy złożyć pisemną reklamację  oraz odesłać ją wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedającego: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający obniży cenę zakupionego towaru, zwróci jego wartość na konto bankowe Klienta lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy.
 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki zrezygnować z zakupu towarów w Sklepie internetowym (odstąpić od umowy) bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sprzedającego, na adres: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania 14- dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Wszystkie zamówienia złożone w Sklepie do tego momentu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.) oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2015

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klienta jest Muzeum Narodowe w Kielcach z siedzibą w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, tel.: 41 344-40-15, adres e-mail: poczta@mnki.pl.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Narodowego w Kielcach pisemnie na adres:

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zakupów zamówionych produktów w Sklepie Internetowym Muzeum Narodowego w Kielcach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 4. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.

 

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres:
 • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Narodowe w Kielcach zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 • Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie
  z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 1. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.