Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

I.Słowniczek:

 1. Sprzedający: Muzeum Narodowe w Kielcach, adres: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, NIP: 959-19-82-234, REGON: 366209736, tel. (0-41) 344-40-15
 2. Sklep internetowy/Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mnki.pl/, prowadzony przez Sprzedającego i stanowiący jego własność, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary- wydawnictwa muzealne.
 3. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; osoba fizyczna pełnoletnia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również Konsument).
 4. Zamówienie: czynność polegająca wybraniu właściwych towarów w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedający potwierdza przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta lub adres podany przez Klienta.
 5. Czas realizacji Zamówienia: okres czasu, w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Klienta (vide pkt.10)Za datę realizacji zamówienia przyjmuje się datę nadania przesyłki do klienta.
 6. Informacje handlowe: cenniki, opisy i inne informacje, znajdujące się na stronie internetowej sklepu.
 7. Płatność: czynność dokonywana przez Klienta, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu przelewu bankowego na konto Sprzedającego.
 8. Rezygnacja z zamówienia: Brak dokonania przez Klienta płatności  (vide cz. III, pkt.11)

 

Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II.Wstęp

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mnki.pl/ oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów - wydawnictw muzealnych.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej.
 5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.


III.Składanie zamówień.

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym są składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: k.kobus@mnki.eu, lub pisemnie na adres siedziby: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy oferowanym towarze zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (ust. 7).
 5. Składając zamówienie, Klient powinien wskazać – w treści e-maila lub w treści pisma przesłanego do Sprzedającego wybrane towary oraz rodzaj przesyłki pocztowej (priorytetowa lub ekonomiczna).
 6. Cena wysyłki ustalana jest po zważeniu wybranych przez Klienta towarów, na podstawie Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej.
 7. Niezwłocznie po ustaleniu ceny wysyłki, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego na adres podany przez Klienta z informacją o zamówionych produktach, końcowej kwocie do zapłaty oraz numerze konta bankowego, na które należy dokonać płatności. Klient w wiadomości zwrotnej potwierdza zawarcie umowy oraz podaje także Sprzedającemu dane niezbędne do wysyłki.
 8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę, powinien przekazać taką informację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego do Sprzedającego, podając niezbędne dane.
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za towar oraz za dostawę.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 11. Jeżeli Klient nie dokona płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia bądź nie odbierze przygotowanego towaru, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Operatora Pocztę Polską.


IV.Reklamacja towaru

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. Towar posiada wadę prawną, jeżeli sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy złożyć pisemną reklamację  oraz odesłać ją wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedającego: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający obniży cenę zakupionego towaru, zwróci jego wartość na konto bankowe Klienta lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy.

V. Prawo do odstąpienia od umowy/zwrot produktów

 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki zrezygnować z zakupu towarów w Sklepie internetowym (odstąpić od umowy) bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sprzedającego, na adres: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania 14- dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.


VI.Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Wszystkie zamówienia złożone w Sklepie do tego momentu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.) oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2015