Oferty pracy

Oferta pracy na stanowisko Kierownika Muzeum Dialogu Kultur, Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

 ogłoszenie

Ogłoszenie

Muzuem Narodowe w Kielcach, w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach
z przeznaczeniem na muzeum dialogu kultur
pn. Kamienica pod Trzema Herbami współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu “Promesa Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”

ogłasza nabór na stanowisko:

„Kierownika Muzeum Dialogu Kultur Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach”

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kulturoznawstwo
 • udokumentowane doświadczenie w zawodzie min. 2 lata
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Narodowego w Kielcach, Oddziału Muzeum Dialogu Kultur
 • udokumentowany dorobek w zakresie popularyzowania dialogu międzykulturowego
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwanu środków w ramach projektów i przedsięwzięć z grantów unijnych, rządowych, samorządowych i prywatnych
 • doświadczenie w działalności edukacyjnej w zakresie dialogu międzykulturowego
 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom odbytych studiów – kserokopie)
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
 • oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności art. 233 kk.

Liczba wolnych miejsc pracy:

 • 1 etat

Prosimy o dołączenie do aplikacji prezentacji koncepcji działalności Muzeum Dialogu Kultur zawierającej:

 • propozycje wystaw
 • propozycje działalności edukacyjnej
 • propozycje współpracy z ośrodkami zagranicznymi o podobnym profilu działalności
 • propozycje współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami o podobnym profilu działalności
 • propozycje wydarzeń kulturalnych
 • propozycje innych nowatorskich form działalności

Prezentacja powinna mieć formę pisemną i elektroniczną.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach

Plac Zamkowy 1

25-010 Kielce

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Muzeum Dialogu Kultur Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach”
Kandydaci mogą konsultować się z Agnieszką Kowalską Lasek – Zastępcą Dyrektora ds. Oddziałów – tel: 41 34-440-14 wew. 232.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wew. 211.

 

ogłoszenie 2

Powrót