Regulamin zwiedzania

Regulamin dotyczący zwiedzania wystaw stałych i czasowych obowiązujący od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.:
 
 • zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych indywidualnie lub w grupach zorganizowanych w ograniczonej liczebności; nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba
  na 10 m² powierzchni pomieszczenia.  Do ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
 • zwiedzający zobowiązani są do wstępu do Muzeum w maseczkach ochronnych
  i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
 • dopuszcza się korzystanie z szatni, multimediów i urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
 • przy zakupie biletów, wydawnictw, pamiątek zaleca się płatność bezgotówkową
 • w związku z sytuacją epidemiologiczną pracownicy muzeum mogą zdecydować
  o przerwach w zwiedzaniu w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa

Zmiany wprowadzono na podstawie:

- Statutu Muzeum Narodowego w Kielcach, § 11 ust. 4 pkt.4, stanowiącego załącznik
do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowego w Kielcach

 - Rekomendacji wydanych przez Głównych Inspektorat Sanitarny dot. profilaktyki w zakładach pracy w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 - Wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa

 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Regulamin zwiedzania ekspozycji w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach

I. WSTĘP DO MUZEUM

1. Zwiedzanie ekspozycji oddziałów Muzeum Narodowego w Kielcach odbywa się w ustalonych Zarządzeniami Dyrektora Muzeum godzinach, po uregulowaniu opłaty za bilet wstępu w kasie muzealnej.

2. Grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności za bilety wstępu w formie przelewu, po wcześniejszym prawidłowym wypełnieniu formularza wraz z upoważnieniem, dostępnym na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Kielcach w zakładce Dla Zwiedzających .

3. Ceny biletów na poszczególne ekspozycje regulują Zarządzenia Dyrektora Muzeum. Aktualny cennik biletów znajduje się na stronie internetowej.

4. Wstęp ulgowy lub bezpłatny przysługuje osobom upoważnionym w myśl „Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.06.2008r., Dz. U. Nr 169 poz. 994 (do wglądu w kasach oddziałów) za okazaniem stosownego dokumentu oraz bezpłatny opiekunom grup szkolnych (1 opiekun w grupie do 10 osób) oraz przewodnikom świętokrzyskim.

5. Wstęp bezpłatny na wystawy stałe do wszystkich oddziałów Muzeum obowiązuje w niedziele, oprócz Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, dla którego dniem wolnym od opłat jest wtorek.

6. W poniedziałki oddziały Muzeum są nieczynne, za wyjątkiem Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego i Muzeum Dialogu Kultur, które nieczynne są w sobotę.


II. ZWIEDZANIE MUZEUM

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.
2. Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
3. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w danym oddziale.
4. Grupy muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.
5. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w utrzymaniu porządku i dyscypliny w grupie.
6. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie to 15 osób łącznie z opiekunami - koordynator grup zwiedzających odpowiedzialny jest za podział grupy (przekraczającej 40 osób) na dwie mniejsze i powiadomienie o tym prowadzących.
7. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się za odpłatnością.
8. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania:

 • Oddział Pałac Biskupów Krakowskich – telefonicznie od wtorku do niedzieli, w godz. 10-18: (41) 344 40 15 wew. 243 lub (41) 344 23 18, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15.30: (41) 344 40 15 wew. 239 lub /+48/ 660 957 875; e-mail: edukacja@mnki.pl,
 • Oddział Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – tel. (41) 344 57 92, (41) 344 40 14 wew. 250, e-mail: zeromski@mnki.pl
 • Oddział Muzeum Dialogu Kultur – tel. (41) 344 60 96 lub (41) 344 40 14, wew. 241, e-mail: dialog@mnki.pl
 • Oddział Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – tel. (41) 303 04 26 wew. 105,  /+48/ 664 384 069; e-mail: oblegorek@mnki.pl
 • Oddział Muzeum Archeologiczne w Wiślicy - tel: 413002069, 730729200 (do przewodnika), e-mail: wislica@mnki.pl 

W celu dokonania rezerwacji należy podać adres instytucji, telefon i e-maila opiekuna grupy, wielkość grupy oraz wiek uczestników.

9. Przyjmowane są jedynie rezerwacje zgłoszone najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.
10. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy dokonać zawiadomienia pisemnie, drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 2 dni przed dokonanym terminem rezerwacji.
11. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na wydarzenie, którego data i godzina została określona, zwiedzający może ją anulować najpóźniej na 10 dni przed ustalonym terminem. Opłata za bilety zostanie zwrócona na wskazany nr konta bankowego lub w kasie Muzeum. W przypadku późniejszej rezygnacji, zwiedzającemu nie przysługuje zwrot kosztów biletów, jedynie możliwość skorzystania z udziału w innym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum.
12. Osoby zwiedzające indywidualnie nie rezerwują wstępu do Muzeum.
13. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń przewodnika i opiekunów ekspozycji.
14. Z powodu prac remontowo-budowlanych, przerw konserwatorskich, wynajmu sal, itp. część ekspozycji lub cała ekspozycja może być wyłączona ze zwiedzania. Odpowiednia informacja zamieszczona będzie w tym przypadku przy kasach biletowych i na stronie internetowej Muzeum. 


III. INFORMACJE PORZĄDKOWE I OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY

1. Dzieci niepełnoletnie mogą poruszać się po ekspozycjach jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
2. Okrycia wierzchnie oraz bagaż, a szczególnie duże torby i pakunki należy pozostawiać w szatni. 
3. Na terenie ekspozycji w oddziałach Muzeum obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 • spożywania artykułów spożywczych,
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających,
 • zwiedzania ekspozycji po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 • ślizgania się po posadzkach,


IV. ZASADY FOTOGRAFOWANIA WNĘTRZ MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I JEGO ODDZIAŁÓW

 • tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Narodowego w Kielcach i jego oddziałów, w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora,
 • tworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Narodowego w Kielcach i jego oddziałów, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych,
 • utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Narodowego w Kielcach i jego oddziałów, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • niedozwolone jest fotografowanie ekspozycji, muzealiów i wnętrz Muzeum Narodowego w Kielcach przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu,
 • tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Narodowego w Kielcach i jego oddziałów, w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • dozwolone jest dokumentowanie imprez, spotkań i obiektów muzealnych do celów dziennikarskich lecz wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej i uzgodnienia z Dyrektorem.
 • Aktualny cennik opłat za udzielenie prawa do wykorzystania fotografii, zgodnie
  z Zarządzeniem Dyrektora, znajduje się na stronie internetowej.V. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1)   osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2)   osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 

VI. OCHRONA MUZEUM
Oddziały Muzeum Narodowego w Kielcach chronione są przez Wewnętrzną Służbę Ochrony działające na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). Wyjątek stanowi oddział – Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, którego ochroną zajmuje się podmiot zewnętrzny.