Od różnorodności do dialogu - wystawa stała Muzeum Dialogu Kultur

Od różnorodności do dialogu - wystawa stała Muzeum Dialogu Kultur

Celem stałej ekspozycji Muzeum Dialogu Kultur jest przybliżenie kulturowej różnorodności świata oraz pokazanie, że tożsamość współczesnego człowieka może kształtować się w atmosferze wzajemnego szacunku, a nie wrogości i nienawiści. Koncepcja Muzeum Dialogu Kultur prezentuje oblicza dialogu od pojęcia „małych ojczyzn” do ukazania globalnej różnorodności narodowej, etnicznej i wyznaniowej współczesnego świata. Rolą Muzeum jest edukacja, mająca na celu wieloaspektowe, wolne od stereotypów i uprzedzeń, przedstawianie różnych kultur. 

Ekspozycja czerpie zarówno z wielokulturowych źródeł miasta i regionu, jak również tradycji państwowych i europejskich. Prezentując zróżnicowanie narodowe, etniczne czy religijne na świecie oraz przywołując, zapisane w historii, liczne przykłady międzykulturowej współpracy, podkreśla istotę dialogu na rzecz szacunku dla różnorodności oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Prezentowane zagadnienia, przybliżające siłę współpracy ponadkulturowej, dotyczą m.in.:

  • idei dialogu międzykulturowego w oparciu o dokonania najważniejszych przedstawicieli filozofii dialogu oraz współczesnych autorytetów;
  • pojęcia wielokulturowości i związanych z nim etnocentryzmu, kontrkultury, glokalizacji czy relatywizmu kulturowego; 
  • przedstawienia przykładów dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych ras, wyznań, poglądów czy płci;
  • praw człowieka, w tym w szczególności praw kobiet, równouprawnienia oraz prawa do edukacji;
  • historii, kultury i tradycji wybranych mniejszości, w tym związanych z naszym regionem Żydów, Ormian, Romów, muzułmanów i ewangelików;
  • naszej małej ojczyzny, widzianej oczami artysty Marka Cecuły, przedstawiciela mniejszości, wracającego w rodzinne strony.

 

Jednym z elementów ekspozycji stałej jest również multimedialny „Trójkąt różnorodności”. W ramach lokalnego kontekstu zwiedzający mają możliwość wybrania materiałów dotyczących dialogu polsko-żydowskiego w historii i współcześnie, dziejów islamu i muzułmanów w Polsce, kultury romskiej, tradycji polskich Ormian, czy dotyczących naszego regionu – dziejów ewangelików na Kielecczyźnie lub pradawnych kultur regionu świętokrzyskiego. Poruszane są również takie tematy globalne jak równouprawnienie i emancypacja kobiet, prawa człowieka we współczesnym świecie czy konteksty współczesnych konfliktów etnicznych.fot. Małgorzata Stępnik/MNKi