Jak zostać naszym wolontariuszem?

 

Kilka ważnych informacji o wolontariacie     Co należy wiedzieć przed zgłoszeniem        

        

  Zostań Wolontariuszem/Wolontariuszką  DO POBRANIA

 

plakat zachęcający do zostania wolontariuszem

Wolontariuszem Kulturalnego Wolontariatu Muzeum Narodowego w Kielcach może zostać każda osoba, która zapoznała się z Programem Kulturalnego Wolontariatu Muzeum Narodowego w Kielcach i identyfikuje się z naszą misją i celami. Każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych, przy czym świadomość ta jest rozumiana jako dobry stan psychiczny, dobry stan zdrowia, który umożliwia pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska. Chodzi tu o osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły lat 18 oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły co najmniej lat 15, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wolontariacie.

Przed podjęciem aktywności wolontariackiej warto zastanowić się jakie chcesz podejmować działania jako wolontariusz.

Projekt edukacyjny Kulturalny Wolontariat ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i historycznych. Wolontariat będzie odbywać się na terenie Muzeum Narodowego w Kielcach oraz w kieleckich szkołach.

 

Zadania Wolontariuszy:

 • promocja projektów popularno-naukowych, tj. Niedziela w muzeumObiekt tygodnia;
 • pomoc w przygotowaniach oraz realizacja działań edukacyjnych;
 • opieka nad zbiorami (godzinne dyżury w przestrzeni muzealnej);
 • promocja i realizacja wydarzeń muzealnych w ramach wystaw czasowych, Dnia Wolnej Sztuki, Europejskiej Nocy Muzeów, Dnia Dziecka, Święta Kielc;
 • udzielanie informacji zwiedzającym.

W zamian oferujemy:

 • możliwość uczestnictwa w dwuletnim kursie przygotowującym do olimpiady oraz matury z historii sztuki. Planowane spotkania odbywać się będą w niedziele o godzinie 10. Prowadzić je będzie doświadczony, wieloletni nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – Katarzyna Niewęgłowska. Dodatkowo program wolontariatu będzie obejmował wycieczki tematyczne po Polsce.
 • Harmonogram wykładów do odebrania w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Kielcach
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy;
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem muzeum.

Wymagania:

 • kandydat na wolontariusza musi mieć ukończone 15 lat, osoby niepełnoletnie prosimy o dostarczenie wypełnionego przez rodziców oświadczenia POBIERZ;
 • kandydat na wolontariusza powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, umieć redagować teksty oraz dysponować podstawową wiedzą z historii, historii sztuki i kultury.

Oczekujemy osób, które chcą poznać muzeum oraz specjalistyczne zawody: konserwatora, kustosza i edukatora muzealnego.

Osoby chcące podjąć pracę wolontariusza w muzeum podpiszą porozumienie, a także przejdą szkolenie z Bhp i ppoż. i szkolenie „ABC wolontariatu”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel.: 41 344 40 14, wew. 233.

Kandydat na wolontariusza zgłasza chęć uczestnictwa w Kulturalnym Wolontariacie poprzez wypełnienie:

ankiety dla kandydata na wolontariusza

 

Następnym krokiem jest spotkanie z koordynatorem wolontariatu, podczas którego obie strony mają możliwość poznania się i rozmowy. Kolejny etap to udział w szkoleniu ABC Wolontariatu” w zakresie zasad działania wolontariatu, aspektów prawnych i organizacyjnych, bezpieczeństwa, a także praw i obowiązków wolontariusza. Po szkoleniu wolontariusz może dokonać wyboru zakresu współpracy. Wolontariusz otrzymuje propozycje zadań do wykonania, jeśli je akceptuje, podpisuje porozumienie o współpracy wolontariackiej. Ponadto wolontariusz otrzymuje:

 • identyfikator – dokument, który uprawnia wolontariusza do wykonywania świadczeń wolontariackich z ramienia Kulturalnego Wolontariatu Muzeum Narodowego w Kielcach;
 • kartę pracy wolontariusza – dokument, w którym wolontariusz rejestruje swoje działania i czas pracy. W oparciu o ten dokument wolontariusz ma prawo do uzyskania zaświadczenia o współpracy wolontariackiej, a na żądanie także jej ocenę.

W związku z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do projektu edukacyjnego Kulturalny Wolontariat Muzeum Narodowego w Kielcach!

grafika: Artur Ptak