Kilka ważnych informacji o wolontariacie

     Co należy wiedzieć przed zgłoszeniem  Jak zostać naszym wolontariuszem?  Zostań Wolontariuszem/Wolontariuszką  DO POBRANIA

 

 

O wolontariacie w Polsce można mówić od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu w Warszawie. Stworzono wtedy definicję wolontariatu, która brzmi:

„wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”.

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

Kulturalny Wolontariat Muzeum Narodowego w Kielcach działa od 2017 roku.

 

Zasady jego funkcjonowania określa   Program Kulturalnego Wolontariatu Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Powstał on w głównej mierze z uwagi na brak wolontariuszy ukierunkowanych na pomoc w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego. Głównym celem kulturalnego wolontariatu jest kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i historycznych poprzez uświadomienie znaczenia i korzyści płynących z angażowania się w działania na rzecz dobra wspólnego.

 

Z wolontariuszem zawierane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, w którym opisane są prawa i obowiązki wolontariusza.

Wszystkim wolontariuszom, którzy podpisali porozumienie, przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywanych obowiązków. Jeżeli jest taka potrzeba, wolontariusz zostaje ubezpieczony również od odpowiedzialności cywilnej.

Wolontariuszem Kulturalnego Wolontariatu Muzeum Narodowego w Kielcach może zostać każda osoba, która ukończyła 15 lat. Zapraszamy młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów. Każdy jest mile widziany, razem możemy więcej!

Dobieramy zadania odpowiednie do umiejętności wolontariusza.

W zależności od powierzonych obowiązków, niekiedy wymagane są dodatkowe dokumenty i uprawnienia poświadczające zdolność do ich wykonywania.

W ramach wolontariatu nie można odbywać praktyk studenckich i stażu.