Pawilon Archeologiczny

Kościółek jest jedną z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej. Ulokowany został bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym, biegnącym od Pragi aż na Ruś Kijowską. Składa się on z dwóch pomieszczeń: pierwsze z nich to kościół właściwy, zbudowany na planie prostokąta, z półkolistą absydą od wschodu, drugie natomiast to dobudowana w XI wieku kaplica grobowa. W jej obrębie znaleziono pochówki kobiet, gdzie miejsce to zarezerwowane było jedynie dla wysokich rangą kapłanów.

Podczas kontynuowania prac archeologicznych natrafiono na obiekt wciąż wzbudzający wielkie kontrowersje – nieckę gipsową z przylegającym doń podestem. W latach 60. ub. w. została zinterpretowana jako hipotetyczna misa chrzcielna (baptysterium) utożsamiane z chrztem w obrządku wschodnim przez Państwo Wiślan. Wspomina o tym wydarzeniu tzw. Legenda Panońska zawarta w Żywotach Św. Metodego opisująca moment chrystianizacji tych terenów. Obecnie jest przedmiotem licznych dyskusji naukowych.