Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - marzec 2022

Projekt POIiŚ

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

Poiiś

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Powrót