Lekcja muzealna

Grupa może liczyć do 30 osób.
Zajęcia trwają około 1 godziny. Opłata za jedno spotkanie wynosi 4 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: (41) 344 57 92
e-mailem: zeromski@mnki.pl 

Prosimy rezerwować termin najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.

Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje.
Prosimy też o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
Zajęcia realizowane są w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5, Kielce

TEMATY

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

„Syzyfowe prace” – powieść o elementach autobiograficznych

Zajęcia, których celem jest przybliżenie uczniom biografii Stefana Żeromskiego, poprzez wskazanie analogii między „latami uczniowskimi” pisarza a czasami szkolnymi, przedstawionymi przez niego w powieści.

gimnazjum "Syzyfowe prace"-powieść o elementach autobiograficznych

Rzeczywistość kielecka a klerykowska w świetle „Syzyfowych prac”, „Dzienników”

Uczniowie czytając fragmenty utworów Żeromskiego, zestawione na zasadzie podobieństwa, budują „obrazy” miejsc, osób, instytucji, sytuacji.

gimnazjum

Rzeczywistość kielecka a klerykowska w świetle "Syzyfowych prac" i "Dzienników""

Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego

Uczniowie poznają nazwy miejsc, miejscowości i rzeczy bliskich Stefanowi Żeromskiemu, znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej, które potem stały się miejscem akcji utworów kieleckiego pisarza.

gimnazjum Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego

Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiadują się, kim był Stefan Żeromski, gdzie mieszkał i uczył się, poznają realia XIX-wiecznej szkoły, zapoznają się z pojęciami: rusyfikacja, drzewo genealogiczne, herb.

 gimnazjum Dom, dzieciństwo i młodośc Stefana  Żeromskiego

Kielecczyzna moja mała Ojczyzna

Dzieci poznają sylwetki wielkich ludzi związanych z regionem, których dorobek literacki (i nie tylko) stanowi znaczący wkład w kulturę całego narodu polskiego. Poszerzą swoje wiadomości dotyczące najważniejszych miejsc naszego województwa. Zobaczą XIX-wieczne pocztówki, rysunki przedstawiające Kielce i porównają z obecnym stanem (architektura, nazwy ulic, ubiory etc.). Poznają nowe zwroty językowe charakterystyczne dla mieszkańców Kielc i okolic.

 gimnazjum Kielecczyna moja mała Ojczyzna

Czego uczyła się Biruta? – edukacja dziewcząt w Kielcach

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak wyglądała edukacja dziewcząt w XIX- i XX-wiecznych szkołach kieleckich. Uczestnicy poznają realia ówczesnych szkół żeńskich, stosowany system wychowawczy i edukacyjny oraz historię placówek. Uczniowie dowiedzą się, co to były pensje, co na nich nauczano i jakie możliwości dalszego rozwoju stwarzały swoim uczennicom. Zostanie przeanalizowana ewolucja szkolnictwa żeńskiego od XIX wieku po dwudziestolecie międzywojenne oraz sytuacja kobiet w tych latach. Będzie również poruszony temat życia pozaszkolnego ówczesnych nastolatek, w tym spędzania przez nie wolnego czasu. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

gimnazjum  

„Ojczyzna duszy” Stefana Żeromskiego – region świętokrzyski w utworach pisarza

Stefan Żeromski  niechętnie  wprowadzał  do  swych  utworów  regiony geograficzne  i  środowiska,  z  którymi  nie  miał  okazji  zapoznać  się  osobiście. Najchętniej akcję swoich powieści umieszczał w miejscach sobie znanych. Na lekcji muzealnej uczniowie będą mieli okazję poznać te właśnie miejscowości naszego regionu, bliskie pisarzowi w latach jego dzieciństwa i młodości, które potem stały się miejscem akcji jego utworów.

 gimnazjum  

Świętokrzyskie – nasza mała ojczyzna

Na zajęciach uczniowie będą mogli zapoznać się z zanikającymi już obyczajami i obrzędami regionu świętokrzyskiego oraz kulturą i językiem jego mieszkańców. Będą miały także okazję zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne dawnych mieszkańców kieleckiej wsi oraz jaki ubiór wówczas noszono. Celem spotkania jest próba ukształtowania w uczestnikach poczucia tożsamości regionalnej oraz wzmocnienie patriotyzmu.

 gimnazjum